Resolusjoner fra Landsmøtet 2022

Foto: Nora Marie Ollila Sandmo

Under Landsmøtet 2022 i Tromsø vedtok Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto følgende resolusjoner:

Resolusjon 1

Landsmøtet ønsker å klargjøre Norske kveners forbunds motiv for å bryte samarbeidet med Kven Østlandet. Målet er å skape ro. Vi vil ikke bidra til å skape ytterlige støy og konflikt rundt situasjonen, men vi forbeholder oss retten til å forsvare vårt standpunkt og våre beslutninger.

Norske kveners forbund jobber for å knytte til oss engasjerte enkeltmennesker og grupper som vil bidra til at vi når målene i handlingsplanen. Som frivillig organisasjon er vi avhengig av at deltakelse i organisasjonen oppleves lystbetont og motiverende. Det er nødvendig å ha et godt samarbeid og gjensidig tillit for at vi skal kunne benytte fordelen ved å stå samlet.

Det er beklagelig at det har kommet til et brudd, men det har vært utfordrende å arbeide med saker som gir motivasjon og overskudd uten gjensidig tillit og godt samarbeidsklima. I ytterste konsekvens er det da til alles fordel at partene går hver til sitt.

Norske kveners forbund skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og skal fortsette å støtte opp om alle som jobber for å styrke kvensk språk og kultur.

Resolusjon 2

Det er viktig at kvener blir representert i nasjonale styrer, råd og utvalg. Med bakgrunn i menneskerettighetskonvensjonen artikkel 27 om sivile og politiske rettigheter, ber Nkf–Rk departementene og Norsk kulturråd om å søke etter kvenske representanter ved oppnevning av styrer, råd og utvalg.