Handlingsplan

Handlingsplan for Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto
2018-2020

Vedtatt av Landsmøtet i Alta/Alattio 14.-15.4.2018

A. NKF/RK i samfunnet

Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket. NKF vil derfor arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i dagens samfunn.

NKF/RK skal være pådriver for

A 1 Utdanning

Mål:

– Kunnskap om kvener skal synliggjøres i norsk barnehage og skole

– Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilfredsstillende opplæring i kvensk og/eller finsk språk og om kvensk kultur i barnehage og i skole

Tiltak:

A 1.1 Utvikling av flere læremidler for kvensk språk og om kvensk kultur og samfunnsforhold

A 1.2 Flere barnehagelærere og lærere skal få kompetanse i og om kvensk språk, kultur og historie, samt nasjonale minoriteter, og styrke arbeidet med dette i barnehage og skole.

A 1.3a) Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir en individuell rett for kvenske barn i hele landet

A 1.3b) Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske barn og ansvaret for å legge til rette for at kvenske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Følge opp arbeidet med rammeplanen.

A 1.4 Videreføring av en losordning for kvensk ungdom

A 1.5 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som velger opplæring i kvensk og/eller finsk

A 1.6 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående skole får studiepoeng ved språkstudier på universitet/høgskole

A 1.7 Styrket forskning på kvenske forhold

A 1.8 At tilbudene i høgre utdanning innenfor kvensk språk og kultur styrkes

A 1.9 Bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som sidemål i grunnskolen.

A 1.10 Etablering og drift av kvenske barnehager og kvenske avdelinger i barnehager

A 1.11 Etablere kvenske språkreir i barnehager i alle kvenske kommuner

A 1.12 At skolene og skoleeierne gir kvenske foreldre og elever tilfredsstillende informasjon om sine rettigheter i skolen

A1.13 Egen læreplan i kvensk i grunnskolen og videregående opplæring, og følge opp arbeidet med fagfornyelsen og revideringen av læreplanene

A1.14 Egen kvensk lærerutdanning og styrke kvensk i lærerutdanningen


A 2 Språk

Mål:

– Norske myndigheter iverksetter de tiltak og rettigheter kvenene har etter det europeiske språkcharteret – lokalt, regionalt og nasjonalt

– Kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det europeiske språkcharteret – i likhet med søsterspråket meänkieli i Sverige

Tiltak:

NKF/RK skal i perioden arbeide for:

A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentra i kvenske kommuner, og at eksisterende språk- og kultursentra skal få driftstøtte over en egne faste poster på statsbudsjettet

A 2.2 Videreføre innsamling og bruk av kvenske stedsnavn

A 2.3 Fortsatt innsamling av kvenske ord og uttrykk

A 2.4 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting på vei, på offentlige institusjoner og offentlig informasjon

A.2.5 Igangsetting av ulike former for språkkurs i kvensk språk

A 2.6 Arbeide for en styrket finansiering for revitalisering av kvensk språk

A 2.7 Arbeidet for styrket voksenopplæring i kvensk språk, herunder studieforbund


A 3 Kultur

Mål:

– Den kvenske kulturen synliggjøres sterkere som en del av den norske kulturarven

– Større bevisstgjøring om den kvenske kulturen

Tiltak:

NKF/RK skal i perioden arbeide for

A 3.1 Oppretting av kvensk kulturfond, midler til kvensk kultur må økes på statsbudsjettet og gis over en fast post.

A 3.2 Sikring av levedyktige kvenske festivaler og øvrige kulturarrangementer

A 3.3 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere

A 3.4 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentra og museer, herunder til Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale ansvar for revitaliseringen av kvensk kultur, samt Ruija Kvenmuseum – Vadsø

A 3.5 Videreføre arbeidet med å utvikle tilbudet på kvensk i kirken

A 3.6 Et eget kvensk nasjonalt teater

A 3.7 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og mattradisjoner

A 3.8 Arbeide for en økt finansiering for styrking av kvensk kultur

A.3.9 Kartlegging, sikring og vern av kvenske kulturminner og endring av bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til styrket automatisk fredning for kvenske kulturminner


A 4 Rettigheter

Mål:

– Kvenske rettigheter skal utredes og ivaretas

– at Norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter – lokalt, regionalt og nasjonalt

– Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i de fora som berører kvenenes interesser

Tiltak:

NKF/RK skal i perioden arbeide for

A 4.1 At arbeidet i kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske og samiske folk skal i bredde, dybde og geografisk og tidsmessig utstrekning bli en forsonende, inkluderende og god prosess der de kvenske stemmene blir hørt

A 4.1 Å være representert i utvalg etc ved utarbeidelse av verneplaner og bruk av utmarksressurser i kvenske områder, og være en høringsinstans i slike saker og i saker som gjelder inngrep og utbygginger i kvenske områder

A 4.2 Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelse, juridiske og politiske rettigheter basert på kvenenes historie.

A 4.3 At det etableres en egen statssekretær for minoritetssaker

A 4.4 En styrking av kvenenes rettigheter slik det uttrykkes gjennom rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter

A 4.5 At kvenske interesser blir rettmessig ivaretatt i de nye regionene som etableres

A 4.6 Barn som av kommunen blir tatt hånd om, må plasseres i kvenske hjem eller/og få mulighet for opplæring i kvensk språk og kultur.


A 5 Næringspolitisk

Mål:

– Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og kultur

– Etablering av stimuleringsordninger som fremmer næringsliv i kvenske områder

– Bruke det kvenske språk til å utvikle handels og næringsmuligheter med finsk-ugriske områder

Tiltak

NKF/RK skal i perioden arbeide for:

A 5.1 Stipendordninger for kvenske håndverkere

A 5.2 Styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for kystbefolkninga samt arbeide med kvensk næringsliv generelt.


A 6 Media

Mål:

– Økt fokus på det kvenske i alle medier

– Styrket tilbud på kvensk språk i alle medier

Tiltak:

NKF/RK skal i perioden arbeide for:

A 6.1 Økt støtte til Ruijan Kaiku slik at Ruijan Kaiku kan bli ukeavis og at Ruijan Kaiku skal få driftstøtte over en egen fast post på statsbudsjettet

A 6.2 At NRK setter i gang daglige radiosendinger og ukentlige TV-sendinger på kvensk, også i samarbeid med YLE, SR og SVT.

A 6.3 At tilbudet på NRK Kveeni utvides og styrkes

A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av tidsskriftet Arina


A 7 Internasjonalt

Mål:

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige og Finland

– Det kvenske perspektivet skal bli mer synlig i nordområde-satsinga

Tiltak:

NKF/RK skal i perioden:

A 7.1 Ha jevnlige møter med de nordiske søsterorganisasjonene

A 7.2 Øke fokuset på kvenene i et nordisk perspektiv

A 7.3 Arrangere felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske søsterorganisasjonene

A 7.4 At NKF – RK er representert der det er naturlig i internasjonalt og nordisk arbeid, feks innen det finsk-ugrisk språkområdet

A 7.5 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, samt styrke aksept for og stilling som opprinnelig folk på nordkalotten

A 7.6 Økt fokus på språk og kulturfellesskap med baltiske og russiske, finsk-urgriske områder


B. NKF/RK som organisasjon

NKF skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en pådriver for utvikling av kvensk språk og kultur.

B 1 Utvikling av organisasjonen

Mål:

– Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til beste for de kvenske interesser

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige

NKF/RK skal i perioden

B 1.1 Etablere flere lokallag i perioden

B 1.2 Få minst 100 nye medlemmer

B 1.3 Være en god støtte for lokallaga i deres virksomhet

B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og arbeidskraften i forbundet og i lokallagene

B 1.5 Videreutvikle ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret

B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene

B 1.7 Styrke samarbeidet med og mellom de faglige utvalgene og støtte opp under utvalgenes arbeid

B 1.9 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og i styrke arbeidet med rettighetene til de nasjonale minoritetene.

B 1.10 Søke samarbeid med kvenske og samiske organisasjoner og institusjoner i Norge i saker og prosjekter der det er formålstjenelig for styrke kvenenes sak og i hht NKF – RKs verdier og formål

B 1.11 Øke bruken av kvensk i alle sammenhenger