Handlingsplan

Toimintaplaani – handlingsplan 2022–2024

Vedtatt av Landsmøtet 23.04.2022

A. Nkf–Rk i samfunnet

Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket. Nkf–Rk vil derfor arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i dagens samfunn og skal være pådriver innenfor følgende områder:


A 1 Utdanning og forskning

Mål:

– Kunnskap om kvener og kvenske forhold (kvensk språk, kultur, samfunn og historie) skal synliggjøres og styrkes i norsk barnehage og skole.

– Øke kunnskapen om kvenske forhold i majoritetssamfunnet.

– Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilbud om opplæring i og på kvensk og/eller finsk, og om kvensk kultur, samfunn og historie i barnehage og skole.

– Forskning på kvenske forhold skal gi økt kunnskap om kvener, kvensk språk, kultur, samfunn og historie.

– Sikre at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine forpliktelser overfor kvener.

Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:

A 1.1 Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir en individuell rett for kvenske elever i hele landet, og at retten også skal gjelde videregående skole.

A 1.2 At skolene og kommunene gir kvenske foreldre og elever tilfredsstillende informasjon om sine rettigheter i skolen.

A 1.3 Etablering av stipendordning for elever som har fullført opplæring i kvensk og/eller finsk som andrespråk i grunnskole (etter 10. trinn).

A 1.4 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som velger opplæring i kvensk og/eller finsk.

A 1.5 Etablering av stipendordning for studenter som studerer kvensk språk.

A 1.6 Etablering av stipendordning for lærere, barnehagelærere og kulturarbeidere som vil studere kvensk. 

A 1.7 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående skole får studiepoeng ved språkstudier på universitet/høgskole.

A 1.8 At bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som sidemål i grunnskolen og i videregående opplæring.

A 1.9 Å få kvensk inn som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner, tilsvarende som for samisk med samisk nivå 1, 2 og 3.

A 1.10 Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske barn og barnehagens ansvar for å legge til rette for at kvenske barn kan utvikle sitt språk og sin kultur.

A 1.11 Etablering og drift av flere kvenske barnehager/kvenske avdelinger i barnehager.

A 1.12 Etablering av kvensk språkreir/språkdusj i flere barnehager.

A 1.13 Utvikling av flere læremidler for opplæring i kvensk språk, særlig for de øverste klassetrinnene. Videre kvalitetssikring og oppdatering av læremidler for alle trinn.

A 1.14 Etablering av sentre for fjernundervisning/alternative former for opplæring i kvensk som andrespråk. Utvikling av digitale læremidler for alle trinn.

A 1.15 Bedre og kvalitetssikret beskrivelse av kvenenes historie, kultur, språk og samfunnsforhold i læremidlene i relevante fag i skolen, for å tette dagens kunnskapshull i samfunnet.

A 1.16 At flere ansatte i barnehage og skole skal få kompetanse i og om kvensk språk, kultur, samfunn og historie, samt kunnskap om nasjonale minoriteter og kunnskap om kvensk som regions- og minoritetsspråk.

A 1.17 Å styrke rekrutteringen av studenter som tar kvensk i lærerutdanningen, og styrke det kvenske innholdet i denne utdanningen.

A 1.18 Opprettelse av kvensk barnehagelærerutdanning og styrke det kvenske innholdet i dagens utdanning av barnehagelærere. Sikre rekrutteringen av studenter som tar kvenske emner i barnehagelærerutdanningen, bl.a. gjennom stipendordninger.

A 1.19 At tilbudene og rekrutteringen til høyere utdanning innenfor kvensk språk og kultur styrkes.

A 1.20 Styrket forskning på kvenske forhold. Herunder dokumentasjon og forskning på kvenenes betydning for samfunnsutviklingen i Nord-Norge og på Nordkalotten.

A 1.21 Etablering og videreføring av Kvääniluusit – Kvenske loser som et permanent og nasjonalt formidlingsprosjekt, statlig fullfinansiert og med en egnet fast organisator med gode forutsetninger til å drive prosjektet faglig og organisatorisk.

A 1.22 Å sette i gang kartlegging av kunnskapsnivået om kvener i kommunene og fylkeskommunene, med sikte på å få på plass langsiktige tiltak for å følge opp de forpliktelsene kommunen har.


A 2 Språk

Mål:

– At kvensk språk revitaliseres gjennom en statlig helhetlig, tilstrekkelig finansiert plan for revitalisering av kvensk språk.

– At norske myndigheter iverksetter de tiltak og rettigheter kvenene har etter det europeiske språkcharteret – lokalt, regionalt og nasjonalt.

– At kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det europeiske språkcharteret – i likhet med søsterspråket meänkieli i Sverige.

Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:

A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentre i alle aktuelle kommuner, og at eksisterende språk- og kultursentre skal få økt driftstøtte over egne faste poster på statsbudsjettet.

A 2.2 At offentlig informasjon som er viktig for allmennheten og offentlig informasjon som berører kvener og kvenske interesser også skal utgis på kvensk.

A 2.3 Igangsetting av kvenske språkkurs på ulike nivå og for flere målgrupper.

A 2.4 Involvering av språkbrukere i innsamling av kvenske ord og uttrykk som bidrar til utvikling og styrking av det kvenske språket.

A 2.5 Å videreføre arbeidet med innsamling, bruk og synliggjøring av kvenske stedsnavn.

A 2.6 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting på vei og på offentlige institusjoner.

A 2.7 Årlig markering av Kväänin kieliviikko – Kvensk språkuke og Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag.


A 3 Kultur

Mål:

– Bedre kunnskap og bevissthet om kvensk kultur og historie.

– Den kvenske kulturen synliggjøres sterkere som del av den norske kulturarven.

– Økt finansiering av kvensk kultur

– Strukturelle endringer som gir kvener tilgang og representasjon i kulturlivet, gjennom tilsetting av kvenske fagpersoner i offentlige stillinger

Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:

A 3.1 Oppretting av et kvensk kulturfond. At midler til kvensk kultur økes på statsbudsjettet og gis over en fast post.

A 3.2 Sikring av levedyktige kvenske festivaler og øvrige kulturarrangementer.

A 3.3 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentre, herunder til Kainun institutti – Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale ansvar for revitaliseringen av kvensk kultur.

A 3.4 Økt støtte til museenes arbeid med kvensk kultur og historie, herunder Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

A 3.5 Videreføring av arbeidet med å utvikle tilbudet på kvensk i kirken, herunder kvensk liturgi, og inkludere kvensk kultur og kulturkompetanse i kirkens arbeid.

A 3.6 At Den norske kirke nedsetter en komité med representanter fra kvenske organisasjoner og samfunnsliv og representanter for Kulturrådet/Den norske kirke, som skal utrede kvenenes stilling i Den norske kirke og foreslå strukturelle endringer for Kirkemøtet.

A 3.7 Å få styrket kvensk representasjon, beslutningsansvar og økonomistyring i utforming av kvensk trosopplæring, kirkeliv og religion. Ansettelse av kvenske rådgivere med ansvar for kvensk kirkeliv.

A 3.8 Tiltak knyttet til nyskapende kvenske kulturuttrykk og kvensk samtidskultur.

A 3.9 Økt finansiering og styrking av arbeidet med bevaring, formidling og utvikling av kvensk kultur, kunst og design.

A 3.10 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og mattradisjoner.

A 3.11 Kartlegging, korrekt registrering, sikring og vern av kvenske kulturminner. Endring av bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til automatisk fredning for kvenske kulturminner.

A 3.12 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere, både etablerte og de i etableringsfasen, gjennom blant annet driftstilskudd.

A 3.13 At enkeltpersoner med verdifull kunnskap innen kvensk språk, kultur og historie involveres i Nkf–Rks arbeid, og at det frivillige arbeidet gis faglig og økonomisk støtte.

A 3.14 At Tromsø museum/Norges arktiske universitetsmuseum lager en permanent, kvensk utstilling, lyser ut kvenske forskerstillinger, og ivaretar, utvikler og formidler den kvenske delen av museets musikksamling.

A 3. 15 Årlig markering av Kväänikansan päivä – Kvenfolkets dag. Nkf–Rk skal støtte lokale aktører som ønsker markering i kommuner der dette enda ikke er etablert.


A 4 Rettigheter

Mål:

– Norske myndigheter følger opp sine forpliktelser i henhold til den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art 27, FNs barnekonvensjon, art 30 og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

– Kvenske rettigheter utredes og ivaretas.

– Etablering av konsultasjonsmekanismer for det kvenske folket og et nasjonalt organ for konsultasjon. Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i saker som berører oss.

– Konkrete mål for politikken overfor kvenene.

– Lokale og sentrale myndigheters terskel for å oppsøke kvenske institusjoner og representanter senkes.

Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:

A 4.1 At arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen i bredde, dybde og geografisk og tidsmessig utstrekning skal bli en forsonende, inkluderende og god prosess der de kvenske stemmene blir hørt.

A 4.2 At det etableres et direktorat for konsultasjon med kvenene for å sikre at det kvenske folket tas med i samråd lokalt, regionalt og nasjonalt i alle saker som angår oss.

A 4.3 Å være representert i utvalg o.l. ved utarbeidelse av verneplaner for bruk av utmarksressurser i kvenske områder, og være en høringsinstans i slike saker, og i saker som gjelder inngrep og utbygginger i kvenske områder.

A 4.4 Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelser, juridiske og politiske rettigheter basert på kvenenes historie.

A 4.5 At det etableres en egen statssekretær for nasjonale minoriteter og saker som angår oss.

A 4.6 At kvenske barns mulighet for videreføring av egen kulturell og språklige identitet ivaretas i barnevernssaker hvor barnet tas ut av sitt hjem.

A 4.7 At myndighetene følger opp Stortingsmelding om nasjonale minoriteter og Telemarksforskings rapport.

A 4.8 At dialogarenaen Kontaktforum erstattes eller suppleres med bilaterale møter mellom KMD og representanter/organisasjoner innen de enkelte minoritetene.

A 4.9 At regjeringen oppnevner kvenske representanter i relevante styrer og råd.

A 4.10 Opprettelse av kvenpolitiske utvalg i flere kommuner.


A 5 Næringspolitisk

Mål:

– Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og kultur.

– Bruke det kvenske språket til å utvikle handels- og næringsmuligheter med finsk-ugriske områder.

Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:

A 5.1 Stipendordninger for kvenske håndverkere.

A 5.2 Å styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for kystbefolkninga, samt arbeide med kvensk næringsliv generelt.

A 5.3 Etablering av stimuleringsordninger som fremmer kvensk næringsliv i kvenske områder.

A 5.4 At kvenske interesser blir ivaretatt og styrket i arbeidet med overføring av statsgrunn til lokal forvaltning i Nordland og Troms.


A 6 Media og påvirkning

Mål:

– Økt oppmerksomhet på det kvenske i alle medier.

– Styrket kunnskap om det kvenske blant politikere, forvalting og opinion.

– Styrket tilbud på kvensk språk for alle målgrupper i alle medier.

Nkf–Rk skal i perioden arbeide for:

A 6.1 Økt støtte til Ruijan Kaiku slik at magasinet kan utgis ukentlig og at Ruijan Kaiku skal få driftstøtte over en egen fast post på statsbudsjettet.

A 6.2 At NRK setter i gang daglige radiosendinger og ukentlige TV-sendinger på kvensk, også i samarbeid med YLE, SR og SVT.

A 6.3 At tilbudet på NRK Kvääni utvides og styrkes.

A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av tidsskriftet Arina (tidsskrift for kvensk forskning).

A 6.5 Etablering av et riksdekkende medietilbud for kvenske barn og unge, på kvensk og norsk. Tilbud på kvensk er viktigst og fungerer som støtte i språkopplæringen og som språkarena.

A 6.6 Flere utgivelser rettet mot barn og unge, herunder barnebøker og tegneserier.

A 6.7 Økt bruk av kvensk språk og synlighet på sosiale medier.


A 7 Internasjonalt

Mål:

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Russland.

– Synliggjøring av det kvenske perspektivet i nordområdene.

Nkf–Rk skal i perioden:

A 7.1 Øke oppmerksomheten på kvenene i et nordisk perspektiv.

A 7.2 Bidra til felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske samarbeidspartnerne.

A 7.3 Være representert der det er naturlig i internasjonalt og nordisk arbeid, blant annet innen det finsk-ugriske språkområdet.

A 7.4 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, og synliggjøre og styrke stillingen som opprinnelig folk på Nordkalotten.

A 7.5 Arbeide for økt oppmerksomhet på språk- og kulturfellesskap i finsk-ugriske områder.


B. Nkf–Rk som organisasjon

Nkf–Rk skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en pådriver for utvikling av kvensk språk, kultur og samfunn.

B 1 Utvikling av organisasjonen

Mål:

– Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til beste for kvenske interesser.

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i andre land.

Nkf–Rk skal i perioden:

B 1.1 Etablere flere lokallag.

B 1.2 Få minst 200 nye medlemmer.

B 1.3 Være en god støtte for lokallagene i deres virksomhet og arbeide for økt økonomisk tilskudd til lokallagene.


B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og arbeidskraften i forbundet, i lokallagene og i ungdomsorganisasjonen. Kurse lokallagene i hvordan og hvor de kan søke om midler til språkopplæring og kulturtiltak etc.

B 1.5 Styrke og støtte ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret – Kvenungdommen i deres arbeid og utvikling.

B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene, og fortsette arbeidet med et veldrevet medlemsregister og god oppfølging av nye og gamle medlemmer.

B 1.7 Jobbe for rammeverk og rutiner som gir ansatte og tillitsvalgte i Nkf–Rk bedre oversikt og medvirkning.

B 1.8 Styrke samarbeidet med og mellom de faglige utvalgene og støtte opp under utvalgenes arbeid. Opprette register over ressurspersoner i og utenfor organisasjonen som kan bidra i enkeltsaker og på forskjellige fagfelt.

B 1.9 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og styrke arbeidet med de nasjonale minoritetenes rettigheter.

B 1.10 Søke samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner i Norge i saker og prosjekter der det er formålstjenlig for å styrke kvenenes sak og i henhold til Nkf–Rks verdier og formål.

B 1.11 Ha jevnlige møter med de nordiske søsterorganisasjonene.

B 1.12 Øke bruken av kvensk språk, og synliggjøre språket og kulturen i alle sammenhenger.

B 1.13 Avholde den tradisjonelle kvenske nyttårstalen.

B 1.14 Vurdere behovet for endringer i organisasjonsstruktur og vedtekter.