Ulko-Oslovuonon – Ytre Oslofjord

Norske kvener Ytre Oslofjord
Fra Kvensk kulturverksted på Frivillighuset i Horten høsten 2022 (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Norske kvener Ytre Oslofjord Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon

Norske kvener Ytre Oslofjord (NKYO) er en lokalforening av Norske kveners forbund (Nkf-Rk), og jobber etter prinsipper som er vedtatt i gjeldende landsmøte. Foreningen skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon, og en pådriver for utvikling av kvensk språk, kultur og samfunn. Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket. 

STYRET 2024 BESTÅR AV

Beate H. Adolfsen, leder
Unni Elisabeth Huru, nestleder og sekretær
Bente Samuelsen, styremedlem
Herulf Johansen, styremedlem
Alexandra Arnesen, styremedlem
Jan Daleng, varamedlem
Knut H Arnesen, varamedlem og kasserer

HANDLINGSPLAN – TOIMINTAPLAANA 2024

Vedtatt av Årsmøtet 24.02.2024.

NKYO ØNSKER Å
 • legge til rette for at kvener og kveners venner skal kunne møtes
 • styrke kvensk identitet
 • arrangere kurs, foredrag og aktiviteter
 • synliggjøre kvener og øke kunnskapen om vår historie og kultur
 • styrke det kvenske språket 
 • videreutvikle vår kulturelle egenart
 • bidra til synliggjøring av kvensk litteratur, kunst, musikk, scenekunst og film

Vi ønsker å samarbeide bredt, og våre arrangementer er åpne for alle. 

TEMA OG KONKRETE PROSJEKTER

Markeringer 

 • Feire Kvenfolkets dag – Kvääninkansan 16.03.24
  • Fest og sosialt samvær
 • Markere kvensk språkdag 26.04.24
  • Samarbeid med USN

Synliggjøring

 • Jobbe for at Kvenflagget – Kvääniflaku vaier på minst et nytt rådhus på Kvenfolkets dag 
 • Ha en godt synlig aktivitet i minst en av kommunene utenfor Horten
 • Ha en aktiv medie- og markedsføringsstrategi
 • Delta med stand på fellesarrangementer (Frivilligdagen mm)

Kurs og aktiviteter

 • Kurs: 
  • Never-bindingskurs
  • Mine kvenske røtter – Bevisstgjøring og identitetsbygging
  • Finske mattradisjoner

Forsoningsarbeid

 • Arrangere samlinger, kurs, åpent møte med temaet forsoning
  • Få kunnskap om kvener inn i lokale skoler

Samarbeidsprosjekter

 • Laila Lanes – «To prosent norsk». Foredrag av Laila Lanes – mai 2024. 
 • Samarbeide med andre organisasjoner og institusjoner der det er hensiktsmessig. 

Organisasjon

 • Ivareta medlemmer gjennom sosialt samvær, aktiviteter og informasjon
 • Øke medlemsmassen
 • Rekruttere til aktiv deltakelse i aktivitet og styre
 • Gjennomføre styremøter ca. annenhver måned
 • Gjennomføre årsmøte

ÅRSMELDING – VUOSIMELLINKI 2023

OM FORENINGEN

Norske kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko Oslovuononble stiftet 25.09.21 og er en lokalforening organisert under Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto (Nkf-Rk). Etableringen skjedde etter initiativ og støtte fra forbundet. Arbeidet med å opprette en lokalforening startet i september 2020. En arbeidsgruppe ble opprettet i mars 2021. Et interimsstyre ble valgt på stiftelsesmøtet 25.09.21. NKYO ble registrert i Brønnøysundregistrene 28.10.21.

ÅRSMØTE 2023

Lokallaget avholdt sitt årsmøte 11.02.23.
Ordstyrer: Unni Elisabeth Huru

På møtet ble vanlige årsmøtesaker behandlet. Styret la fram årsberetning og regnskap.  Videre ble budsjett og handlingsplan for 2023 vedtatt.

Nytt styret ble valgt, og har bestått av:

–        Beate Adolfsen (leder)

–        Knut Arnesen (nestleder og kasserer)

–        Herulf Johansen (styremedlem)

–        Bente Samuelsen (styremedlem)

–        Alexandra Arnesen (styremedlem)

–        Jan Daleng (varamedlem)

–        Unni Elisabeth Huru (varamedlem)

Valgkomite: Unni Elisabeth Huru og Beate Adolfsen
Revisor: Gjermund Amundsen

TILGJENGELIGHET

NKYO har leid lokaler i Frivillighuset i Horten i 2023. Leieforholdet er avsluttet 31.12.23.

Foreningen kan kontaktes via Norske kveners forbund sine nettsider og egen Facebook side. Mail og meldinger besvares fortløpende. 

PLATTFORM

I handlingsplanen for 2023 het det at lokalforeningen ønsker å 

 • legge til rette for at kvener og kveners venner skal kunne møtes 
 • styrke kvensk identitet, 
 • arrangere kurs, foredrag, og aktiviteter, 
 • synliggjøre kvener og øke kunnskapen om vår historie og kultur
 • styrke det kvenske språket og videreutvikle vår kulturelle egenart
 • bidra til synliggjøring av kvensk litteratur, kunst, musikk, scenekunst og film
 • samarbeide bredt og våre arrangementer er åpent for alle. 
Målsetninger

De konkete målene vi satte var å 

 • synliggjøring i minst en av de andre hjemkommunene til styremedlemmene
 • jobbe for at Kvenflagget vaier på minst et nytt rådhus i nedslagsfeltet på Kvenfolkets dag 2023
 • feire Kvenfolkets dag 16.03.23
 • markere kvensk språkdag 26.04.23
 • delta på fellesarrangementer 
 • gjennomføre 2-3 åpne møter 
 • opprette uformell møteplass på kveldstid 
 • gjennomføre styremøter ca. annenhver måned
 • ha en aktiv medie- og markedsføringsstrategi

Vi har kommet godt i mål med det meste. For noen av punktene over all forventning. Når det gjelder de små avvikene bruker vi dem som grunnlag for læring og videre arbeid. 

SYNLIGHET, PÅVIRKNING OG MEDIA

Målsetninger:

 • Synliggjøring i minst en av de andre hjemkommunene til styremedlemmene
 • Jobbe for at Kvenflagget vaier på minst et nytt rådhus i nedslagsfeltet på Kvenfolkets dag 2023
 • Ha en aktiv medie- og markedsføringsstrategi
Synliggjøring

Det ble lagt opp til en «framoverlent» aktivitet i perioden. Vi vil bli sett, hørt og respektert av storsamfunnet. Vi vil at kvener skal kunne vite at de er kvener, akseptere dette og bære sin identitet med stolthet. Det er viktig at kvener som bor i nærmiljøet vet at de har et tilbud gjennom oss. En av våre oppgaver er å tiltrekke oss folk som i samhandling med andre vil oppleve trygghet, utvikle seg og føle stolthet over sin kvenske identitet. 

Som lokalforening er vi avhengig av å få flere medlemmer og at flere vil være med å skape aktivitet. Virkemidlene for å oppnå synlighet har vært å arrangere åpne møter og markedsføre disse godt, kontakte politiske miljøer og oppfordre til å flagge på Kvenfolkets dag og å ha en aktiv medieprofil.

Påvirkning

NKOY har jobbet strategisk og målrettet opp mot flere kommuner for å få dem til å flagge på Kvenfolkets dag.  Det har vært ulike prosesser i kommunene, alle opplevdes som positive. I Horten var det en grundig politisk prosess som førte til et vedtak som banet også vei for andre nasjonale minoriteter. Et vedtak som hadde stor smitteeffekt også utenfor vårt nedslagsfelt. I Øvre Eiker, Råde og Halden flagget de på eget initiativ. I Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Holmestrand ble initiativet tatt av våre medlemmer. I vårt område- Ytre Oslofjord var det 7 kommuner som flagget. Andre kommuner som ikke flagget; Lier og Holmestrand, men de hadde markering og utstilling på biblioteker, og på kommunens sider. 

Media og markedsføring

Styret har hatt høy aktivitet overfor media. NKYO har en egen side på forbundets hjemmeside som redigeres av forbundets medarbeider. En egen Facebookside ble aktivt tatt i bruk i september 2021. Den brukes aktivt både til opinionsbygging, informasjon, rekruttering og markedsføring. Kvenske medier som Ruijan Kaiku og NRK Kvääni har hatt flere større og mindre oppslag om NKYO, og foreningen har blitt nevnt i flere sammenhenger. Det blir sendt ut et nyhetsbrev til medlemmer i forkant av åpne møter og liknende.

Resultatmålene for perioden er oppnådd

MARKERINGER

Målsetninger:

 • Feire Kvenfolkets dag 16.03.23
 • Markere kvensk språkdag 26.04.23

Kvenfolkets dag 16. mars

På morgenen den 16.mars flagget Horten, Tønsberg, Råde, Sarpsborg og Halden. I Moss og Fredrikstad var medlemmer sammen med ordfører og biskop da det ble flagget.  Holmestrand markerte hele uken Kvenfolkets dag på sine 3 biblioteker, dessverre ble det ikke flertall for flagging. Alle kommuner, også Lier hadde en hilsen på kommunens sider til kvenene på Kvenfolkets dag.

Senere på dagen arrangerte foreningen uhøytidelig sammenkomst på Frivillighuset i Horten, med fokus på hyggelig selskap og prat, og servering av middag og kaker og kaffe. Karin Elisabeth Kaski (stortingsrepresentant for SV) fortalte om sin kvenske oppvekst. Lokallagsleder orienterte om vårens planer. Og Unni Elisabeth Huru fortalte om sitt prosjekt «Fra kaos til kvensk identitet». 

Arrangementet var godt forberedt, og var en hyggelig og fin kveld sammen med gjester og medlemmer. Tilbakemeldingene var gode.

Kvensk språkdag 26. april

I ukene før kvensk språkdag hadde vi daglige oppdateringer med kvenske ord illustrert med bilder på siden vår på Facebook.  

NKYO bestemte seg for å ha et åpent møte; Kvensk språkdag. Vi bestemte at lørdag 22.04.23 skulle være et arrangement kalt «Veien til det kvenske språket». Stedet var Frivillighuset i Horten. Jan Daleng hadde velkomsthilsen på kvensk. Og Hilde Skanke som er leder ved Kvensk Institutt holdt foredraget «Det kvenske språkets historie», samt informasjon om hva og hvem Kvensk Institutt er. Unni Elisabeth Huru, nesteleder i Nkf-Rk, holdt et foredrag om hvordan Norske kveners forbunds jobber vedrørende det kvensk språk. Og til slutt holdt styreleder i Kvensk Institutt og medlem Jan Daleng en praktisk og muntlig innføring i det kvenske språket. Etterpå spiste vi pizza og hadde et hyggelig sosialt samvær. Det var flere medlemmer som møtte på arrangementet. Vi fulgte opp Språkdagen med å lære og snakke kvensk med hjelp av Kvensk Institutt sitt nettbaserte språkkurs som startet opp i september 2023. Digital språkkafeer startet opp desember 2023. Flere medlemmer hos oss deltok på språkkurs og språkkafe.

Resultatmålene for perioden er oppnådd.

ÅPNE MØTER

MÅLSETNING

 • Gjennomføre 2-3 åpne møter 

Kvensk språkdag

Vi arrangerte et åpent møte vedrørende Kvensk språkdag den 22.04.23. 

Skolens rolle i fornorskning og forsoning- åpent møte i Horten 25.11.23

I sannhets og forsoningskommisjonenes rapport synliggjøres det et stort behov for forsoningstiltak, og NKYO bestemte seg for å arrangere et åpnet møte med tema: Skolens rolle som aktør i fornorskningspolitikken og dens mulighet i forsoningsarbeidet. Vi inviterte Anna Kaisa Räisänen, fagleder ved Kvensk Institutt, samt som også var i sekretariatet til Sannhets og forsoningskommisjonen, som innleder og foredragsholder om skolens rolle i fornorskning. Lars Kristian Waaler fra Utdanningsforbundet i Vestfold holdt et foredrag om hva skolen kan bidra med. Han ba også om unnskyldning til kvener som har blitt utsatt for fornorskning på vegne av Utdanningsforbundet i Vestfold. Varaordfører Eddy Robertsen (V) og Birthe Karlsen (SV) var også til stede, og lyttet til argumenter, og vil prøve å få til politisk vedtak vedrørende kunnskap og informasjon om kvener i skolene i Horten kommune. Enkel bevertning. Meget interessant og vellykket møte. Følges opp i ettertid (2024).

Resultatmålene for perioden er oppnådd. Lokalforeningen har arrangert tre åpne møter, inkludert Kvenfolkets dag og åpne møter i forbindelse med Språklørdagen, og Sannhets og forsoningskommisjonens rapport: skolens rolle i fornorskning og forsoning.

KURS OG MØTEPLASSER

MÅLSETNINGER

 • Opprette uformell møteplass på kveldstid

Vi hadde planer om å ha møteplasser på kvelden i forskjellige kommuner, hvor man kunne treffes til uformelle samlinger med enkel bevertning og spille språkspill. Vi erfarte at først må man lære språket, og da tilbudet kom om digitalt språkkurs og språkkafe arrangert av Kvensk Institutt kom, tar vi det først. Og så kan vi ved senere anledning (høst 2024?) blåse liv igjen i uformell møteplass på kveldstid.

 • Gratis kurs: «Vi baker piroger og snakker om finske mattradisjoner»

NKYO arrangerte et kurs over to kvelder (16.10. og 30.10) på Frivillighuset i Horten. Tema var: lære å bake piroger, og lære om finske mattradisjoner. Kurset ble holdt av medlem Kathy Fagerstrøm. Det var påmelding, og det deltok 6 stk. Meget hyggelig, lærerikt og nyttig kurs.

          Resultatmålet for perioden er delvis oppnådd

SAMARBEID

MÅLSETNING

 • Delta på fellesarrangementer

Det kvenske kortet KvääniÄäni skulle på turne til Østlandet, og tok kontakt med NKYO om samarbeid. Vi sa ja til å være behjelpelig med å finne egnet sted for konsert, og markedsføring. Vi fant ut at Drammen teater var et egnet sted. Lett tilgjengelig for alle. Dato ble satt til den 050523. Det ble kort tid (1 uke) med markedsføring for å nå fram til målgruppen. Men ble en fin og minnerik konsert for de som møtte.

Samarbeid med Mine kvenske røtter- Ordspinneriet – bevisstgjøring og identitetsbygging.  En studiesirkel om kvensk litteratur og identitetsbygging. Var 10 timer over 4 kvelder. Leder og 3 medlemmer deltok. 

Leieforholdet i Frivillighuset gir muligheter for samarbeid med andre organisasjoner. NKYO har deltatt på samarbeidsmøter og Frivilligdagen. 

Det ligger potensiale til mer samarebid, og også med organisasjoner og institusjoner utenfor «huset». Styret har deltatt på husmøter og Frivilligdagen der vi ble lagt godt merke til. 

Resultatmål for perioden er oppnådd

ORGANISASJON

Målsetninger:

 • Doble medlemsmassen og få flere inn i aktivt arbeid
 • Gjennomføre styremøter ca. annenhver måned
 • Doble kassabeholdningen

Styret

Styret har hatt 7 styremøter og har behandlet 63 saker i stort og smått. Vi har hatt interne arbeidsmøter, deltatt på web seminarer, samt konferanser, kurs, eksterne møter og arrangementer, deltatt på Tolvmannsmarsjen – Skogfinner- i Oslo i mai, deltatt i Oslo (Nasjonalteateret) i forbindelse med fremleggelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport den 01.06.23. 

Vi hatt stand på Arendalsuka i august og Frivilligdagen i september. I tillegg har flere deltatt på internettbasert kvensk språkkurs og språkkafe arrangert av Kvensk Institutt.

Styrets leder var med på Nkf-Rk sitt Landsstyremøte på Teams i april, i tillegg på helge konferanse i Tromsø vedrørende Sannhets og forsoningskommisjonens rapport i september.

Styret har sett et behov for kursing i diverse digitale systemer med tanke på kommunikasjon og markedsføring. Vi har hatt problemer med oslofjord@kvener.no mailen, og har dermed kommunisert med medlemmer via StyreWeb sin epost løsning. Dette må ordnes i løpet av vår 2024. Og eventuelle kurs i digitale systemer må prøve å gjennomføres i løpet av 2024.

Rekruttering                                                               

Styret har pr dags dato 64 medlemmer, en økning på 17 siden forrige årsmøte, litt i underkant av målsetningen. Hovedsatsingen har vært synliggjøring, invitasjon til åpne møter og aktiv bruk av Facbook, men også vært synlig på stand. Rekrutteringen foregår i samarbeid med forbundskontoret.

Vi har også som mål å engasjere til deltakelse i aktivitet og organisasjonsarbeid, noe vi har lykkes med. Det er god deltakelse og stort engasjement fra styremedlemmene i alle aktiviteter, styremøter og intern kommunikasjon. Flere utenom styret har også deltatt aktivt. Til kommende periode har vi fortsatt en kursleder av medlemmene som skal lede et matlagingskurs. 

Knut Arnesen er utpekt som styrets medlemsansvarlig. 

Økonomi

Lokallaget er har en beskjeden økonomi, men så er også lokallaget et ungt lag; vi startet opp september 2021. Til diverse aktiviteter har vi fått søkt og fått tildelt aktivitetsstøtte av Nkf-Rk. Vi har greid å gjennomføre aktivitetene uten budsjettsprekker. Vi har ikke doblet kassabeholdningen. 

Resultatmål for perioden er delvis oppnådd

Styret i Norske Kvener Ytre Oslofjord – Ruijan Kväänit Ulko Oslovuonen 2023 takker for tilliten, og ønsker det neste styret lykke til. 

VIL DU BLI MEDLEM HOS OSS?

Registrer deg her.
Husk å velge Norske kvener Ytre Oslofjord – Ruijan kväänit Ulko-Oslovuonon som lokallag.

KONTAKTINFORMASJON
Mail: oslofjord@kvener.no

Følg oss gjerne på Facebook