Rettigheter

Oikeuđet

Norge er forpliktet seg til å beskytte det kvenske folket og kvensk språk og kultur bl.a. gjennom:

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk

FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter, særlig art 27

FN-konvensjonen fra 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

FNs menneskerettskomités tolkinger av konvensjonene og tilleggsprotokoller

FNs barnekonvensjon, særlig art 30

Målrettet plan 2017-2021 – Videre innsats for kvensk språk

NASJONAL MINORITET I NORGE

Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet sammen med jødene, skogfinnene, rom, romani/taterne i 1998 da Norge ratifiserte Rammekonvensjonen for Vern av Nasjonale Minoriteter. 

Europarådet påpeker stadig at staten må gjøre mer for å beskytte kvensk språk og kultur. Nedbrenninga i 1944 i nord ødela en stor andel av kvenenes kulturminner. Fornorskningspolitikken er dokumentert som aktiv politikk mot kvenene helt frem til 1970-tallet, og var en katastrofe for kvensk språk. Manglende støtte og tiltak fra myndighetene har ført til dramatisk nedgang av antall brukere av språket i våre dager.

 

RETT TIL OPPLÆRING I KVENSK

Barn i Troms og Finnmark har rett til opplæring i Kvensk som andrespråk. Ønsker du at ditt barn skal få opplæring i kvensk må du melde det inn til skolen/kommunen. Ta kontakt med din kommune for innmelding!

Alle barn i Troms og Finnmark har rett til opplæring i kvensk i grunnskolen (https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§2-7) og kan i henhold til læreplanen velge mellom kvensk eller finsk. I fylkene praktiseres retten som en individuell rett, selv om opplæringsloven sier dette er et tilbud om minst tre elever krever dette. Eleven har også rett til opplæring i kvensk selv om han/hun ikke var innmeldt fra 1. trinn.
Tilbys ikke kvenskopplæringen eleven har rett på? Ta kontakt med oss på post@kvener.no.

Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020
Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020