Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på Landsmøtet i Alta/Alattio 14.-15.4. 2018.

§ 1 Navn

Forbundets navn er Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK)

§ 2 Organisasjonsområde

NKF – RK er en landsomfattende organisasjon bestående av kvenske og finske lag og foreninger, bygdelag, kulturlag, næringsøkonomiske sammenslutninger m.v. Dessuten kan enkeltmedlemmer med kvensk eller finsk tilhørighet samt sympatisører være medlemmer. NKF – RK er religiøst og partipolitisk nøytralt.

§ 3 Formål

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide for å bedre og fremme kveners og de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap oppnås gjennom innmelding til lokallag eller direkte til organisasjonen. Utmelding skal være skriftlig.

§ 5 Kveeninuoret

Kveeninuoret — Kvenungdommen er det landsdekkende ungdomsnettverket tilknyttet NKF – RK. Du kan være medlem i Kveeninuoret ut året du fyller 35 år.

§ 6 Kontigent

Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet.

§ 7 Forbundsstyret 

Landsmøtet velger forbundsstyre bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer.

I tillegg velges fem nummererte vararepresentanter. Det påligger forbundsstyret å lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, samt bistå lokallagene i alle saker som angår forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal innkalle til landsmøte og landsstyremøter, samt forberede saker til disse.

Forbundsstyret kan velge medlemmer til utvalg. Representant for Kveeninuoret har møte-, forslags- og talerett i forbundsstyret.

§ 8 Landsstyret

Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av de godkjente lokallagene.

Landsstyremøte holdes i de år det ikke er landsmøte.

Landsstyret er i perioden mellom landsmøtene organisasjonens høyeste organ. Landsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte.

Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsstyremøte når det er påkrevet.

§ 10 Landsmøtet

Landsmøtet er NKF – RKs høyeste myndighet.

Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 1. mai. Saker som ønskes behandlet må være forbundsstyret i hende to måneder før møtet.
Innkalling til landsmøtet må være lokallagene i hende tre måneder før landsmøtet. Årsmeldingene fra lokallagene skal være forbundsstyret i hende minst en måned før landsmøtet.
Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene basert på medlemstall etter følgende nøkkel:

 • 1-25 medlemmer: 1 delegat + 1 (landsstyremedlem)
 • 26-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem)
 • 76-150 medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem)
 • 151+ medlemmer: 4 delegater + 1 (landsstyremedlem)
 • Direkte medlemmer velger delegater etter uravstemning etter samme nøkkeltall som lokallagene.

Kveeninuoret velger delegater etter samme nøkkeltall som lokallagene

_____________________________________________________________
  • Antall delegater avgjøres etter innmeldte medlemmer per 31.12. året før. Bare valgte delegater og medlemmer av landsstyret har forslags- og stemmerett på landsmøtet. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har talerett.

_____________________________________________________________

§ 10 Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet skal behandle:

 • Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen.
 • Styrets årsberetning.
 • Regnskap og revisors beretning.
 • Handlingsplan.
 • Budsjett.
 • Kontingent.
 • Valg av forbundsstyre i henhold til § 6.
 • Valg av valgkomite på 3 medlemmer.
 • Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet.
 • Uttalelser.

§ 11 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når forbundsstyret eller minst 50% av medlemmene krever det. Delegater til ekstraordinært landsmøte er de som er valgt til det siste ordinære landsmøte.

Forbundsstyret sitter inntil nytt forbundsstyre er valgt.

§ 12 Firmategning og forvaltning

Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. Forbundets likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank.

§ 13 Revisjon

Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den revisor som har revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to tredjedels flertall.

§ 15 Oppløsning av forbundet

Oppløsning av forbundet kan bare gjøres av landsmøtet med tre fjerdedels flertall. Oppløsning kan kun skje etter skriftlig avstemning. Ved oppløsning tilfaller forbundets aktiva, medlemslister, protokoller og arkiv Statsarkivet i Tromsø.