Vedtekter

Vedtektit – vedtekter
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto

Vedtektene ble sist endret på landsmøte 20. og 21. april 2024.

§ 1 Navn
Forbundets navn er Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto (NKF – RK).

§ 2 Organisasjonsområde
NKF – RK er en landsomfattende organisasjon herunder ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret, -Kvenungdommen og lokallag bestående av kvenske og finske lag og foreninger. Dessuten kan enkeltmedlemmer med kvensk eller finsk tilhørighet samt sympatisører være medlemmer. NKF – RK er religiøst og partipolitisk nøytralt.

§ 3 Formål
Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto har som formål å arbeide for å bedre og fremme kveners og de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap oppnås gjennom innmelding i organisasjonenes sentrale medlemsregister. Medlemskap knyttes til lokallag, ungdomsorganisasjonen eller direkte til organisasjonen. Medlemskap forutsetter betalt medlemskontingent.

Nye lokallag innmeldes i forbundet etter en godkjenning i forbundsstyret.

Kun medlemmer av organisasjonen kan inneha sentrale verv herunder medlemmer av lokallagsstyrer, forbundsstyre, landsstyre eller delegat til landsmøtet.

Medlemmer som opptrer til åpenbar skade for forbundet kan ekskluderes av forbundsstyret ved enstemmighet blant styrets sju faste medlemmer, av landsmøtet eller landsstyremøtet ved to tredjedels flertall.

§ 5 Kvääninuoret
Kvääninuoret — Kvenungdommen er den landsdekkende organisasjon tilknyttet NKF – RK. Du kan være medlem i Kvääninuoret ut året du fyller 35 år.

§ 6 Kontigent
Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet.

§ 7 Forbundsstyret
Landsmøtet velger forbundsstyre bestående 7 personer, herunder leder, nestleder(e) og styremedlemmer.

Styret bør kunne dekke sentrale saksområder og ivareta geografisk og aldersmessig representasjon samt kjønnsfordeling.

I tillegg velges fem nummererte vararepresentanter. Det påligger forbundsstyret å lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, samt bistå lokallagene i alle saker som angår forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal innkalle til landsmøte og landsstyremøter, samt forberede saker til disse.

Forbundsstyret velger medlemmer til utvalg.

En representant for Kvääninuoret har møte-, forslags- og talerett i forbundsstyret.

Forbundsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte.

§ 8 Landsstyret
Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av de godkjente lokallagene og Kvääninuoret.

Landsstyret kan innkalles i særskilte saker. Landsstyremøte skal holdes med minst 20 dagers varsel når forbundsstyret eller minst 50 % av medlemmene krever det.

§ 9 Landsmøtet
Landsmøtet er NKF – RKs høyeste myndighet.

Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 1. mai. Saker som ønskes behandlet må være forbundsstyret i hende to måneder før møtet. Innkalling til landsmøtet må være lokallagene i hende tre måneder før landsmøtet. Årsmeldingene fra lokallagene skal være forbundsstyret i hende minst en måned før landsmøtet.

Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene basert på medlemstall etter følgende nøkkel:
• 1–75 medlemmer: 1 delegat og 1 landstyremedlem (leder)
• 76–150 medlemmer: 2 delegater og 1 landstyremedlem (leder)
• 150+ medlemmer: 3 delegater og 1 landstyremedlem (leder)
• Kvenungdommen: 3 delegater

Antall delegater avgjøres etter betalende medlemmer per 31.12. året før. Bare valgte delegater og medlemmer av landsstyret har forslags- og stemmerett på landsmøtet. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har talerett.

Valgkomiteen sender ut sitt forslag på nytt styre fire uker før landsmøtet. Forslag på andre kandidater må komme innen to uker før landsmøtet.

§ 10 Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet skal behandle:
• Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen.
• Styrets årsberetning.
• Regnskap og revisors beretning.
• Handlingsplan.
• Budsjett.
• Kontingent.
• Valg av forbundsstyre i henhold til § 7.
• Valg av valgkomite på 3 medlemmer.
• Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet.
• Uttalelser/resolusjoner

§ 11 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når flertallet i forbundsstyret eller minst 50 % av medlemmene krever det. Delegater til ekstraordinært landsmøte er de som er valgt til det siste ordinære landsmøte.

Forbundsstyret sitter inntil nytt forbundsstyre er valgt.

§ 12 Valg av personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RKs representanter
Forbundsstyret velger personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RK er representert i.

§ 13 Firmategning og forvaltning
Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. Forbundets likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank.

§ 14 Revisjon
Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den revisor som har revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert.

§ 15 Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to tredjedels flertall.

§ 16 Oppløsning av forbundet
Oppløsning av forbundet kan bare gjøres av landsmøtet med tre fjerdedels flertall. Oppløsning kan kun skje etter skriftlig avstemning. Ved oppløsning tilfaller forbundets aktiva, medlemslister, protokoller og arkiv Statsarkivet i Tromsø.