Landsmøte i Tromsø 2022

Leders hilsen, Kjækan 27.04.2022.

Landsmøtet vi nylig hadde i Tromsø, april 2022, var det første fysiske landsmøtet for Norske kveners forbund siden 2018. 4 år er lang tid, og det var særdeles hyggelig og viktig å få møtes igjen! Mange nye har kommet til i forbundet de siste årene, og det var fint å møte alle for sammen å kunne stake ut retningen for arbeidet den kommende perioden.

Jeg vil takke alle som satt i styret forrige periode for det viktige arbeidet som ble lagt ned. Endringsarbeid og styrking av interne prosesser har tatt mye tid. Det har lagt et godt grunnlag for jobben det nye styret skal gjøre. Jeg vil og takke alle i det nye styret for at de tar på seg viktige verv. For meg er det en ære og et privilegium å få fornyet tillit av Landsmøtet i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto.

Liitonstyyri – forbundsstyret 2022–2024. F.v. Unni Elisabeth Huru, Kai Petter Johansen, Jan Erling Persen, Vilde Christoffersen Walsø, Lindis Møller-Davidsen og Kristin Mellem. Vebjørn Vinjar Karvonen var ikke til stede.

Lokalforeningene og ungdommene i Norske kveners forbund har gjort en helt fantastisk jobb med å støtte opp om arbeidet vi alle gjør i fellesskap. Alle arrangementene, prosjektene, kursene, språkkafeene, møtene og arbeidet som gjøres lokalt er av uvurderlig betydning.

Egeninnsatsen må kunne tallfestes bedre i budsjetter, søknader og regnskap, og i kommende periode vil vi jobbe for å synliggjøre bedre det store frivillige arbeidet som gjøres.

Vi vil naturligvis fortsette med å styrke det interne arbeidet i Norske kveners forbund. Det vil ha stor betydning for kommunikasjon, kontinuitet og oversikt. Det vil på sikt sørge for at vi kan bruke ennå mer av ressursene på aktiviteter som fremmer kvensk språk og kultur i hele organisasjonen.

Kvensk organisasjonsliv, språkarbeid og kulturarbeid er kraftig underfinansiert, og det blir viktig i kommende periode å få styrket de nasjonale økonomiske støtteordningene.

Kompetanse om kvensk språk og kultur må styrkes i offentlig sektor, og i samfunnet rundt oss. Dette er en viktig forutsetning for effektiv deltakelse. Kvener må være representert i styrer, utvalg og råd – nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi vet at det lar seg gjøre om det er vilje; Kåfjord kvenforening har gjort banebrytende arbeid og fått Kåfjord kommune til å opprette et eget kvenpolitisk utvalg. Gratulerer til Kåfjord kvenforening, Kåfjord kommune og til oss!

Det bør inspirere til å få lignende løsninger i andre kommuner og fylkeskommuner, og minner oss også på behovet for å få på plass faste strukturer som sikrer oss nasjonal påvirkning i saker som angår oss. Direktorat for nasjonale minoriteter, egen statssekretær og sikre kvensk deltakelse i ansettelser som gjøres nasjonalt er alle saker vi vil jobbe videre for.

Til slutt vil jeg igjen takke alle som deltok på Landsmøtet for å ha bidratt til å gjøre det til et effektivt, hyggelig og svært viktig møte. Det viser viktigheten av Norske kveners forbund som arena for nye og gamle kvener å finne fellesskap. Det viser også viktigheten av at vi finner tid og ressurser til å prioritere arbeidet med å pleie vår egen organisasjon. Et fellesskap som strekker seg over et stort tidsrom og store områder.

Kai Petter Johansen
Johtaja – Leder
Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund