Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter!

Denne resolusjonen ble behandlet på NKF-RKs landsstyremøtet 27.4.2019.

Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter!

Distriktpsykiatrisk senter, DPS, i Lakselv har lenge vært lokalisert i Porsanger – i en trespråklig kommune hvor alle tre språkene kvensk, samisk og norsk er fremtredende og ivaretatt av kommunen. Språklig kompetanse på både kvensk og samisk har vært lett tilgjengelig med de ansattes gode kunnskaper i og om de opprinnelige språkene og kulturene i området – et hovedsakelig kvensk og sjøsamisk område. Helse Nord har flyttet DPS til en to-språklig norsk-samisk kommune, Karasjok. Den kvenske språklige og kulturelle kompetansen forsvinner med flyttingen.

Mange kvener, og samer, har blitt utsatt for traumer som gjenspeiles i psykiatrien. Traumatiske opplevelser under krigshandlingene og evakueringen av Finnmark og Nord-Troms og raseringen av den kvenske kulturen under tyskernes brente jords taktikk har satt dype spor. Mange sliter med vonde minner fra skoler og internatskoler under fornorskingen: nedverdigende behandling om man snakket kvensk på skolen. Mange bærer på en sorg og en skam knyttet til sitt språk og sin identitet.

Norge er forpliktet til å ivareta tilbudet til den kvenske befolkningen etter Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter, i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art 27 og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dette innebærer en forpliktelse til et språklig tilbud til kvenske pasienter innen psykiatri og rus, innen eldreomsorg og en behandling der man har dyp forståelse for kvenenes kultur for å best kunne forstå den enkelte pasients behov.

Dagens eldre generasjonen kvener har vokst opp med kvensk som førstespråk.  Det er en økende tendens i den eldre befolkningen med utvikling av senil demens og andre psykogeriatriske lidelser. Typisk for demenspasienter er at de glemmer sine andre språk og kun det første står igjen. Tilbudet til disse gruppene er i dag ikke tilfredsstillende, og kapasiteten både til kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling er lav. Det er behov for geriatriske team og institusjonsplasser til pasienter med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn. Dette kan utvikles i trespråklige Porsanger i samarbeid med det eksisterende fagmiljøet i Karasjok.

At DPS forblir i Lakselv og at det utvikles et tilbud innen geriatri og rehabilitering for sjøsamisk og kvensk befolkning sammen med fagmiljøet i Karasjok vil ivareta rettighetene til både den samiske og den kvenske befolkningen. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto forventer at Helse Nord og regjeringen likebehandler minoriteter i Finnmark og bevarer og utvikler distriktpsykiatrisk senter i Porsanger.

Bevar det flerspråklige tilbudet til Finnmarks pasienter!

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen