Kjemper for ivaretakelsen av kvensk kultur

Kultur -og kulturminneutvalget hadde møte torsdag første februar. 
(f.v.) Trygg Jakola, Anne-Gerd Jonassen, Jan Daleng og Alf Hansen.

 

-Vårt arbeid er å sikre at den kvenske kulturen og våre kulturminner skal tas vare på til ettertid. Det betyr ikke at alt må vernes, men at man skal vite hva som er kvensk kulturarv og at det har en verdi, sier Alf Hansen fra Alta, som er en del av et kultur -og kulturminneutvalg i RK-NKF.

Sammen med Trygg Jakola (Vestre Jakobselv), Anne-Gerd Jonassen (Kvænangen) og Jan Daleng (Røyken/Børselv) jobber Hansen for en større bevisstgjøring rundt kvensk kultur som en del av den norske kulturarven. Arbeidet omfatter et stort spekter av temaer; kulturminner, historie, immateriell kulturarv, kunst, språk og samarbeid med kulturinstitusjoner og museer for å nevne noe. Utvalget har blant annet vært med på å gi innspill i høringer i forbindelse med kraftverkutbygging og vindmøllekraftverk.

Endring av kulturminneloven er i følge dem selv en av de viktigste sakene utvalget har jobbet med.

-Det handler om paragraf 4 i kulturminneloven, som gir samiske kulturminner et fortrinn som ingen andre kulturer har. Vi mener at alle andre kulturer skal ha samme vern i loven, sier Hansen.

Standpunktet til utvalget er at kulturminner er like verdifulle uansett opprinnelse, om det er kvensk, samisk, norsk eller noe annet.

Gruppen som jobber med kultur trivdes i oppgavene sine og er opptatt av det de gjør. Å jobbe for en viktig sak handler også om tilhørighet og om å finne tilbake til noe som holdte på å bli borte. Jonassen beskriver det slik:

-Det har noe med leting av røtter å gjøre. De finner vi i disse kulturminnene og vi kan huske at våre foreldre og besteforeldre har bygd det og at det har noe med oss å gjøre. Vi føler at vi hører hjemme blant det.

 

Les mer om våre utvalg her: http://kvener.no/om-oss/utvalg/