Uuen vuoen saarna – nyttårstale 2023

På nyttårsaften holdt johtaaja/leder i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen den kvenske nyttårstalen for fjerde gang. Talen ble sendt på NRK1, og kan sees her i NRKs nett-TV. Under følger talen med kvensk og norsk parallelltekst.

I møte med andre kulturer blir vi kjent med de delene av oss selv, som tidligere var oss ukjente. Vår kultur blir like mye til i møte med andre kulturer, som i møte med seg selv.  Ko met kohtaama uuet kulttuurit, opastumma met kans meissä ittessä puolhiin joita met emmä tuntenheet varhemin. Meän kulttuurit syntyvät liikka paljon kohtaamisessa muitten kulttuuritten kans, ko kohtaamisessa ittensä kans.  
Våre land har i all tid bestått av ulike folkegrupper. Historiene til kvener, skogfinner, samer, og rom, tater/romani og jøder må alle forstås i lys av fortellinger fra mange land. Slekter, kulturer, livsanskuelser og språk krysser generasjoner og landegrenser.  Meän maissa oon aina elänheet monet kansat. Kväänitten, mettäsuomalaisten, saamelaisten, ja kans juutalaisten, romanitten ja rommitten histooriat häätyy nähä niitten muistelusten nävössä joila oon yhtheys muihin maihin.   Suvut, kulttuurit, elämänkattanot ja kielet jutavat sukupolvitten ja maanrajoitten yli.  
Vandringer i samspill med natur og andre folkegrupper gjennom år og sesonger, etablerer veier som nye kan følge. For noen en ferdselsåre for andre et sted å være. Begge deler, et hjem. Vår forestilling om hjem er betinget av følelsen av å høre til.  Se ette met kuljema yhessä luonon ja muitten kansoitten kans vuoen ja sen sesongitten läpi, antaa tien kans uusile tulla pörässä. Toisile keinot, toisile paikat missä olla. Molemmissa tappauksissa, koin.   Koti oon meilä sielä missä meilä oon yhtheenkuuluvuuen tunnet.  
Vi minoriteter har lært gjennom mange generasjoner at vi ikke hører til, men at vi er kommet til. Den ensrettede tanken bak fornorskningspolitikken bygger på holdningen om at mennesker er født med ulik verdi.   Disse holdningene til minoritetene i vårt eget land er strukturert gjennom politikk i over 150 år, og kan fortsatt påvirke måten vi møter annerledeshet og nye mennesker.  Meile minuriteetiile oon sukupolvitten aijan opetettu täälä Norjassa ette met emmä kuulu tänne, mutta ette tulima tänne.   Norjalaistamispolitikin takana oli yhensuuntanen ajatus siitä ette ihmiset synnythiin eriarvosinna. Nämät attityydit minuriteettia kohthaan oon pykätty politikin kautta yli 150 vuoen aikana. Ja net vaikuttavat vieläki siihen kunka met kohtaama toisenlaiset ja uuet ihmiset.
Forståelsen av at etnisitet, språk og fødested bare er deler av det som gir mennesker tilhørighet, er viktig for å kunne anerkjenne likeverdet for de ulike som kommer til – på flukt fra nød eller i søken etter lykke. Med den forståelsen kan vi våge å la mennesker på vandring finne seg selv og sitt hjem blant oss.  Etnisiteetti, kieli ja syntymäpaikka oon tyhä osa sitä mikä antaa ihmisille yhtheenkuuluvuuen tuntheen. Se oon tähelistä muistaat sen niin ette saatama tunnustaat ette met kaikin olema samanarvoset. Kans het kekkä tulevat tänne – hättää pakenemhaan eli onnea ettimhään.   Ko met sen ymmärämmä, met tohima antaat sijan muileki niin ette het(ki) löytävät ittensä ja koin meän tykönä.
Lyrikeren Hans Børli sier til oss i et av sine dikt at det er nødvendig også å ta bolig i seg selv. Gå inn i mørket og pusse sotet av lampen. Slik at mennesker på veiene Kan skimte lys i dine bebodde øyne.Lyyrikkeri Hans Børli muistelee yhessä runossa ette asumasija sisälä ittessänsä oon välttämätön. Mene sisäle pimmeytheen ja pyhi tuhat lampusta.     Ko niin saattavat ihmiset ulkona nähä nävön se loistaa sinun asutuista silmistä.
Sannhets- og forsoningskommisjonen som har gransket uretten begått mot skogfinner, samer og kvener, overleverte i juni sin rapport til Stortinget. Rapporten skal gi et grunnlag for en sannhet som forsoner. Det er en stor samfunnsoppgave å etablere en ny og forsonende sannhet, og en kan spørre seg om det er mulig. Alle kan vi kjenne på frykten for at fortellingen vi har fortalt oss selv ikke er sann, og at vi har tatt feil. Det truer ens eget selvbilde og jeg vet ikke om myndighetene enda har tatt inn over seg hva rapporten beskriver.  Tottuuen- ja sovinonkommisuuni tutki vääryyksiä jokka tehthiin saamelaisia, kvääniä ja mettäsuomalaisia kohthaan. Kommisuuni antoi juunikuussa heän raportin Isotingale, ja se oon pohja tottuuelle joka antaa sovinon.   Uuen ja sovinolisen yhtheyskunnan perustaminen oon suuri yhtheiskunnalinen tehtävä, ja se saattaa kyssyyt oonko se maholinen.   Met kaikin saatama pölätä ette muistelus jonka olema muistelheet itteleme ei ole tosi, ja ette met olema erehtynheet. Tämä uhkaa meän ittekuvvaa ja mie en tiän oonko esivallat vielä ymmärtänheet sitä mitä raportti kuvvaa.
Forsoning kan bare oppnås om vi er villig til å se andres virkelighetsforståelse. Myndigheter og store samfunnsinstitusjoner må møte oss ved grinda. Målet må være å bygge nye fellesskap på raushet og imøtekommenhet.  Sovinon saatama sauttaa tyhä jos meilä oon halu nähä kunka toiset ymmärtävät toelisuuen. Esivallat ja yhtheiskunnan isot institusuunit häätyvät tulla meitä vasthaan vöräjälle. Uusi yhteys häätyy pykätä anteliaisuuen ja ystävällisyyen pääle.  
Sentralisering av rikdom og makt utfordrer tilliten vi er avhengige av for å bevare frihet og demokrati, og vår evne til å vise raushet og solidaritet avtar i takt med økende forskjeller. Når de som sitter nederst ved bordet må betale for den økende velstanden til de som sitter øverst, virker vi å glemme at vi faktisk spiser rundt samme bord. Ulykker og kriser må stadig minne oss på hvor avhengige vi er av alle de menneskene vi ellers tar som en selvfølge.  Rikkhauen ja vallan sentraliseerinki haastaa luottamuksen josta met henkaama ko haluama säilyttäät vaphauen ja demokratian. Ja kyky olla antelias ja solidaarinen heikkenee samala ko erot kasuvat.   Jos het jokka istuvat alimpanna pöyän ääressä, maksavat niitten hyvinvoinin jokka istuthaan ylimpännä, niin olema unheettanheet sen ette met syömä samassa pöyässä. Onnettomuuet ja kriisit muistuttavat meitä siitä kunka tarvittemma kaikki net ihmiset joita muuten piämä ittesthäänselvyytennä.
For at alle skal få lov å være del av løsningen på de store oppgavene som venter oss, må vi gå sammen om et samfunn som bygger opp under den gjensidige avhengigheten vi har til hverandre og som sikrer ulike mennesker sitt likeverd- som unike biter i det hele bildet.  Met hääymä mennä etheenkäsin yhessä niin ette met kaikin saama ratkasta net suuret tehtävät jokka oottavat meitä nyt. Yhtheiskunta jonka met rakenamma, tarvittee sen ette met kaikin olema myötä. Siinä oon sija erilaisuuelle ja tasa-arvole – olema uniikit osat kokonhaisuuessa.  
Med det vil jeg ønske dere alle et fredelig nytt år.Tämän myötä mie toivon teile kaikile rauhalista uutta vuotta.