Lokalsamfunn over hele landet kan bidra til forsoning

Unni Elisabeth Huru _Norske kveneres forbund
Foto: Bjørn Rune Eriksen

Lokalsamfunnet har et viktig ansvar når det gjelder å oppnå forsoning over hele landet. Arbeidet kan starte nå.

Kommentar – Unni Elisabeth Huru, nestleder Nkf-Rk

Sannhets- og forsoningskommisjonen hadde som mål å få fram sannheten om fornorskingspolitikken, og belyse ettervirkningene av den. Etter fem års arbeide foreligger rapporten «Sannhet og forsoning». Den avdekker et grelt kapittel i norsk samtidshistorie. Den andre delen av kommisjonens mandat var å foreslå tiltak for å oppnå forsoning, noe som utfordrer Stortinget på en rekke områder. Urett skal bli rett, dype sår skal leges. Også lokale myndigheter og sivilsamfunn oppfordres til å ta ansvar. Den enkelte kommune kan bidra på flere måter, både på kort og lengre sikt. Det arbeidet kan starte nå.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto (Nkf-Rk) har stor forståelse for at mange nøler med å gå i gang. Kunnskapen om kvener er lav. Det kan man la seg trigge av, og heller tenke at når så få vet noe om kvener, skal det veldig lite til før lokalbefolkningen har fått et kunnskapsløft. Vi oppfordrer til å få i stand å seminarer. Det kan være for politikere, deler av kommuneadministrasjonen eller som et åpent møte. Spør oss gjerne, vi har kompetente foredragsholdere og prosessledere. Å sette ned en gruppe på tvers av for eksempel skole, bibliotek og kultur er også mulig å få til. 

Mulighetene er flere. Det finnes tilbud knyttet til den kulturelle skolesekken, vi har et teater som flytter seg rundt i landet, et kvensk kor, svært kompetente dansere, billedkunstnere, forfattere, musikere innenfor flere sjangre og komponister. Håndverkere og språkbrukere. Dyktige folk som kan mye om våre fysiske kulturminner. De kvenske miljøene hungrer etter å få dele med majoritetssamfunnet.

Kirken og skolesektoren, som var de mest aktive pådriverne i fornorskingspolitikken, har et særlig ansvar. Vi ser nå at kirken og bispesetene rundt om i landet tar tak i dette. For skolesektoren er det mulig å starte allerede til høsten. For voksenopplæringens del er jeg sikker på at elevene vil lytte med interesse. Fornorskningspolitikk og skadevirkningene av den må inn i fagene på skolen, ikke minst på videregående. Men ikke vent på det. Start nå. Inviter oss til en samtale i kommuneadministrasjonen eller til skolen der du har et ansvar. Åpne opp dørene, la oss fortelle om vår folkegruppe og vår spennende, grenseoverskridende kultur. Sammen med vårt søsterfolk i Sverige teller vi rundt 350 000 mennesker. 

Det er på Stortinget de store trekkene vil avgjøres, men det er lokalt folk bor. Vi slutter oss til Sannhets- og forsoningskommisjonen, og oppfordrer absolutt alle om å bidra til forsoning.