Tilskudd til utvikling av læremidler

Utdanningsdirektoratet gikk denne uken ut med informasjon om tilskudd til utvikling av læremidler i kvensk eller finsk som andrespråk.

Tilskudd til utvikling av læremidler i kvensk eller finsk som andrespråk ligger nå ute på Utdanningsdirektoratets tilskuddssider knyttet til smale fag, altså fagområder med færre enn 3000 elever på landsbasis i årskullet. Dette er midler som tidligere ble utlyst via Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Utdanningsdirektoratet skriver at de i 2022 vil prioritere:
• læremidler tilpasset 8. til 10. trinn
• læremidler laget for begge språk

Prosjekt for andre trinn og/eller med innhold på bare ett språk vil kunne være støtteberettiget, men har lavere prioritet. Direktoratet skriver at bakgrunnen for prioriteringen er dialog med faglærere og de som har fagansvaret for lærerplanen og deres innspill på hva som bør prioriteres i år.

Frist for søknad er 29. april 2022.