Uttalelse: Mediesituasjonen for kvenene

Pål Hansen – regiondirektør i NRK Nord-Norge og Hilja Huru (Illustrasjon av Wilfred Hildonen til avisa Ruijan-Kaiku)

Kvenene i Norge har i dag et meget svakt medietilbud innenfor alle media. Norge har store forpliktelser for kvenene som en nasjonal minoritet, dette gjelder også innenfor media. I Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter (som Norge har ratifisert) står det blant annet:

Innenfor de rettslige rammer for radio- og fjernsynskringkasting, skal de så langt som mulig og under hensyn til bestemmelsene i avsnitt 1, sikre at personer som tilhører nasjonale minoriteter, gis mulighet til å skape og bruke sine egne medier.

De kvenske media vil aldri klare seg, og i alle fall ikke kunne øke produksjonen, uten offentlig støtte. Ingen kommersielle media vil se nedslagsfeltet innen det kvenske som et lønnsomt marked i den økende konkurransen innen medieverden. Offentlig støtte er avgjørende. Kvensk media er derfor et ansvar under den offentlige allmennkringkastingen og offentlig pressestøtte.

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er derfor svært skuffet over at mediesituasjonen for kvenene i svært liten grad er tatt opp i Mediemangfoldets innstilling, NOU 2017 – 7.  Den kvenske avisa, Ruijan Kaiku blir kort beskrevet, men i alle de forslagene som utvalget kommer med, er det ikke ett eneste som handler om kvenske media spesifikt.

Støtte til kvensk media, som per i dag er avisen Ruijan Kaiku og finsk-/kvensksendingen i NRK, er så lav at antallet kvenske journalister i Norge samlet består av kun 2 faste årsverk. Dette er kritisk og en sårbar situasjon. For å sikre en levedyktig produksjon og muligheter for utvikling må støtten økes vesentlig og antallet journalister økes.

Landsstyret i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ber om at mediesituasjonen for kvenene og forslag til tiltak for å bedre denne, blir fulgt opp i den videre behandling av NOU 2017 – 7. Landsstyret vil også støtte at NRK videre intensiverer og styrker sin satsing på kvensk og vi ser frem til et bredt og godt tilbud for kvenene.

Uttalelse vedtatt på Landsstyremøte for Norske Kveners Forbund – 28. april 2017 i Vadsø