Menneskerettighetene må ivaretas

landsmøte-nkf-2016-foto-pål-eriksen

Uttalelse fra landsmøtet 2016:

Landsmøtet i NKF-RK er svært bekymret for virkningen av en del av forslagene til ny asylpolitikk i Norge.  Vi vil spesielt nevne forslagene til endringer når det gjelder familiegjenforening og situasjonen for enslige mindreårige.

FNs høykommisær for flyktninger har pekt på at forslagene om familiegjenforening kan bryte med menneskerettighetene, og blant annet har NHO uttalt at dette i praksis betyr minst ti års ventetid på familiegjenforening.  Vi tror også at forslaget om å gi alle de enslige mindreårige asylsøkere midlertidige opphold til de er 18 år, vil gjøre integreringen dårligere, for eksempel når det gjelder opplæring.

Med bakgrunn i det kvenske folks historie, mener NKF-RK at norsk flyktninge- og asylpolitikk må basere seg på Norges internasjonale forpliktelser, og at det dermed må legges til rette for en vellykket integrering av de som får opphold i Norge og familiene deres.