– Regjeringen mangler kompetanse


Norske Kveners Forbund er svært bekymret over situasjonen for kvensk og finsk innen høgere utdanning i Norge og har gitt Kunnskapsdepartementet klar tale.

I et skriv til Kunnskapsdepartementet heter det som følger:

Vi er svært bekymret over situasjonen for kvensk og finsk innen høgere utdanning i Norge. De prosesser som i vinter har foregått ved universitetet i Tromsø og som inngår samarbeidet mellom de høgere utdanningene i Nord-Norge kan medføre en nedbygging av den kompetansen som i dag finnes innen fagene finsk og kvensk. Vi er positiv til at dette samarbeidet kommer i gang, samtidig som vi er bekymret for at det er en nedbygging som foregår.

Regjeringen har det overordnede ansvaret for at det i Norge er tiltrekkelig kompetanse og kapasitet innen kvensk- og finsk- språk. I tilegg har Norge et særlig ansvar for å sikre kvensk kultur i Norge. Det er vår oppfattning at det i dag ikke er tilstrekkelig kompetanse på høgere nivå i Norge. En konsekvens av dette er at Norge ikke kan ivareta sine forpliktelser ovenfor et nasjonalt minoritetsspråk som kvensk. Det er heller ikke tilstrekkelig med kompetente lærere ute i skolen. Det har under den sittende regjeringen ikke vært noen satsning på faget. Resultatene av regjeringens politikk visses i frafall av elver, synkende elevtall og nedbygging av antall stillinger og kompetansen på universiteter og høgskoler. Selv om Europarådet gjentatte ganger har påpekt at Norge ikke setter inn tilstrekkelig med ressurser på området har ikke regjeringen prioritert området. Ett lenge bebudet forskningsprogram har uteblitt. Tiltak for å stimulere til økt søkning til studiene har uteblitt og lærermiddelsituasjonen er ikke tilfredsstillende.

Vi har tidligere foreslått følgende tiltak som regjeringen kan iverksette på selvstendig grunnlag, og som vil stimulere aktiviteten de nærmeste årene:

  • Tre millioner i året til forsknings- og utviklingsarbeid innen kvensk språk, kultur og historie.
  • Fem millioner årlig til et forskningsprogram om de nasjonale minoritetene.
  • Økning av antallet studiehjemler fra dagens to til ti i året.

Nedskrivning av studielån for alle som tar eksamen i kvensk eller finsk.

Vi ber regjeringen ta initiativ til et møte mellom de høgere utdannings institusjoner som er berørt, forskningsrådet og interesseorganisasjonene for å avklare arbeidsfordeling og ambisjonsnivå for fagene kvensk og finsk innen høgere utdanning.