Pressemelding: Ny språklov

Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto

Tromsø Tromssa 14.5.2020

Ny språklov slår fast: Offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme kvensk språk


Pressemelding 14.5.2020

Kulturminister Abid Raja la fram Prop. 108 L (2019 – 2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak), Lov om språk (språklova) 12.5.2020. 

For første gang uttrykkes Norges overordnede ansvar for de opprinnelige språkene kvensk, nordsamisk, lukesamisk, sørsamisk, romani og romanes samlet i norsk lov. Forpliktelsen for disse seks språkene er forankret i den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Språkloven skal sikre vern og status for de språkene som staten har ansvar for, deriblant kvensk. Formålet med loven er også å sikre at offentlige organ tar ansvar for å verne og fremme kvensk språk, samt samiske språk, romani, romanes og norsk teiknspråk. I tillegg fastslår loven at kvensk og norsk er likeverdige språk som språklige og kulturelle uttrykk.

Proposisjonen er omfattende, med en gjennomgang av flere viktige områder for språkene i Norge.  Når det gjelder statusen for språkene kvensk, romani og romanes har departementet gjort en tematisk avgrensing.  Dette forklarer de med at det kommer en egen stortingsmelding om nasjonale minoriteter, og sier at den vil inneholde en fullstendig gjennomgang av språksituasjonen for bl.a. kvensk.

Vårt ønske for språkloven er at den skal være et godt instrument for å verne og fremme kvensk språk.

Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) er fornøyd med språklovens gode intensjoner og økt status for kvensk språk. Vårt ønske for språkloven er at den skal være et godt instrument for å verne og fremme kvensk språk. Det vi savner er at språklovens andre paragrafer utdyper og konkretiserer §1. Med dette som bakgrunn mener vi at begrepet «nasjonale minoritetsspråk» ikke er et godt begrep i rettighets- eller i lovsammenheng for minoritetsspråk. Dette gjøres gjennom konkrete forpliktelser og lovformuleringer som har betydning for kvenske språkbrukere i dagliglivet.

Regjeringen har høye ambisjoner for å styrke kvensk språk og «er opptatt av at kvensk språk og kultur skal være levende og synlig i samfunnet». Derfor forventer vi at den varslede stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter vil være grundigere og mere spesifikk med tiltak for kvensk språk og at disse vil dekke alle samfunnsområder.

Stortinget vedtok i St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining — Ein heilskapleg norsk språkpolitikk at det langsiktige målet for regjeringens arbeid for kvensk språk er en sterkere forpliktelse i hht del III i den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Vi forventer at dette målet følges opp i videre arbeid med språkene i Norge og i stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter.

Raja varslet jevnlige språkrapporter til Stortinget, for å holde språkpolitikken aktuell. Dette er også positivt for kvensk språk, det gir oss muligheter til å legge press på gjennomføring av loven og etterspørre tiltak som vil styrke kvensk språk.

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen

Les også: Høringssvar fra Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, 15. nov 2019