Fylkesrådet med enstemmig innstilling

tromsfylke_logo

Anmoder fylkestinget i Troms til å støtte oppgradering av kvensk språk fra nivå to til nivå tre.

Fylkesrådet i Troms har i møte av 18. november gjort et enstemmig vedtak på innstilling til fylkestinget. I saksprotokollen står det som følger om vedtaket:

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:
1. Innbyggerinitiativet fremmes for politisk behandling i fylkestinget.
2. Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:
– Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.
– Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å følge opp vedtaket.

Her kan du lese hele fremlegget: Sak 217/14

Tidligere har kommunene Alta og Porsanger, samt fylkestinget i Finnmark, støttet saken. Det samme har alle de seks kommunene i Nord-Troms. Saken skal opp på fylkestinget i Troms 9. desember.