Familie-og kulturkomiteens budsjetthøring 22.10.07

Mary Kristiansen , styremedlem i forbundet og forbundssekretær Ivar Johnsen deltok på høringen og tok opp rammevilkårene for kvensk kultur. Fokus ble lagt på levekårene for Ruijan Kaiku og den prekære mangelen på et kulturfond.

Nedenfor følger et sammendrag av det som ble tatt opp;

Kvensk kultur har bl.a. som en følge av en aktiv fornorskningspolitikk blitt kraftig svekket. I dag er den engang så rike kvenske kulturen i ferd med å dø ut i store deler av det kvenske kjerneområdet. En kultur som ligger med brukket rygg kan ikke forventes å reise seg ved egen hjelp. Det er absolutt nødvendig med aktive støttetiltak dersom kvensk kultur igjen skal kunne blomstre, til glede for hele det norske samfunnet. Kan man snakke om satsning på kulturelt mangfold samtidig som man lar den kvenske kulturen dø ut?

NKF/RK prioriterer følgende kvenske kulturtiltak

Få opprettet Kvensk kulturfond

Vi oppfatter mangelen på et kvensk kulturfond som en direkte diskriminering av det kvenske folk. I forarbeidet til Stortingsmelding 44 er forholdene for samer og kvener angående tapt skolegang i tiden like etter 2. verdenskrig sidestilt. Samene har på denne bakgrunn fått opprettet Samefolkets Fond. Kvenene har ikke mottatt noen form for kollektiv erstatning for disse forhold, og dette kan vanskelig sees på som noe annet en bevisst forskjellsbehandling fra den norske stat. Det er helt avgjørende for kvensk kultur å få på plass en lavterskel støtteordning.

Ruijan Kaiku som ukeavis.

Ruijan Kaiku er den enste kvenskspråklige avisa i Norge, og er svært viktig for den kvenske befolkningen, både for å utvikle språk, kultur og ikke minst være et debattforum og talerør for kvenene. NKF/RK har lenge arbeidet for å få øket utgivelsene av Ruijan Kaiku, og forventer å få den som egen budsjettpost i statsbudsjettet eller stilt i samme støttekategori som de samiske avisene. Samiske aviser har nå fått en økning i sine bevilgninger på fem millioner, til sammen 18,9 millioner, for å kunne utgis som dagsaviser. Begrunnelsen er bl.a. å gi den samiske befolkningen et bedre grunnlag for demokratisk debatt. Til sammenligning har kvenske aviser fått en økning på 200 000 i forslag til statsbudsjett, noe som tilsier totalt 1,1 mill. om bevilgningen fra kulturrådet opprettholdes på årets nivå. Alle økninger er positive, og denne vil gjøre det mulig å utgi noen flere aviser årlig, samt kanskje ansette en journalist til i en deltidsstilling. Det er ikke tilstrekkelig til å kunne gjøre avisa til ukeavis, og må bety at det ikke anses som ønskelig å gi den kvenske befolkningen et bedre grunnlag for demokratisk debatt?

I forrige statsbudsjett ble avisa fjernet fra AID`s budsjettposter og overført til Norsk Kulturråd uten at berørte parter engang var informert om dette, stikk i strid med alle internasjonale forpliktelser om aktiv deltagelse i prosesser som berører den enkelte minoritet. Det er dessverre illustrerende for hvor viktig norske myndigheter ser på det eneste kvenske avisa i Norge.

Det er Stortingets ansvar å påse at regjeringen etterlever internasjonale avtaler som Norge har ratifisert.

Styrke kvenske kulturinstitusjoner.

NKF/RK vil støtte realisering av Halti Kvenkultursenter i Nordreisa, Ruija Kvenmuseum i Vadsø og Kveenibaikka i Skibotn. De kvenske kultursentrene vil i framtiden spille en avgjørende rolle som samlingssted og motor for den kvenske kulturen. At regjeringen nå i statsbudsjettet for 2007-2008 ikke lenger har Ruija Kvenmuseum i Vadsø inne med tilskudd er et svært skuffende tilbakeslag, det samme er mangel på midler til Halti Kvenkultursenter i Nordreisa. Strakstiltak er nødvendig for å berge kvensk kultur, forslag til statsbudsjett vil i beste fall fungere som aktiv dødshjelp, slik at ikke seigpiningen fortsetter.