Rammekonvensjonen blir 10 år i år

I anledning av 10-årsjubileet av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble det holdt en konferanse i Strasbourg, 9.-10. oktober med tittelen «Enhancing the impact of the Framework Convention: Past Experience, Present Achievements and Future Challenges». NKF/RK var invitert og deltok med to representanter.

Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter er ti år i år. Konvensjonen som er ratifisert av 39 stater, har blitt et av de viktigste dokumentene for sikring av de nasjonale minoritetens rettigheter i Europa og et viktig verktøy i synliggjøring. Jubileet ble markert med en jubileumskonferanse av Europarådet i Strasbourg den 09-10 oktober. Deltakere var representanter fra deltakerstatene, minoiritetsorganisasjoner, eksperter og forskere.

I den forbindelse ble det i regi av Minority Rights Group International samlet en rekke organisasjoner som arbeider for minoriteters rettigheter. Fra Norge deltok Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto. Minoritetsorganisasjonene arbeidet fram en felles deklarasjon i forbindelse med konferansen. Deklarasjonen har hittil blitt underskrevet av over 80 andre minoritets organisasjoner fordelt over hele Europa og flere vil følge etter.

Hovedpunktene i deklarasjonen går ut på å styrke rammekonvensjonens påvirkningskraft gjennom hyppigere rapporteringer, styrking av dialogen mellom de ulike ledd i systemet og en utvikling av sanksjonsredskaper mot land som ikke følger rammekonvensjonen og holder seg til de pålagte rapporteringsfrister. Videre er det ønskelig fra minoritetsorganisasjonenes side at ekspertkomiteen utarbeider flere anbefalinger på ulike felt, gjerne ikke bare med et generelt tilsnitt, men med anbefalinger som tar hensyn til ulike forhold i de ulike land.

Utfyllende informasjon til konferansen, samt NGO deklarasjonen, samendrag av arbeidsgruppenes arbeid finnes i linken til Europarådets nettsider:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/4_Events/News_Conf_en.asp