Seminar om landrettigheter i Nord

Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveeniliitto og tidsskriftet Arina arrangerer et seminar om landrettigheter i Nord med bakgrunn i et forskningsprosjekt om landrettigheter i finsk Lappland. For utdypende informasjon og programm…

Seminar om landrettigheter i Nord

Som et bidrag til debatten om land- og vannrettighetene som foregår i Norge (Finmark, Troms og Nordland) ønsker Norske Kveners Forbund/ Ruijan Kveeniliitto og Arina (Nordisk tidskrift for kvensk forskning) å synliggjøre/ belyse resultatene av forskning om land- og vannrettigheter i Finland og styrke debatten om land- og vannrettigheter i Norge.

I likhet med Finland så har også Nord-Norge en lang flerkulturell historie. Som kjent har Finland i motsetning til Norge ikke ratifisert ILO- konvensjonen nr. 169 om urfolk. I Finland har man derfor i perioden 2003- 2006 forsket på ”markrättigheter i Lappmarken”. Resultatene av denne forskningen er presentert i Juridica Lapponica 32. I siste nummeret av tidsskriftet Arina- Nordisk Tidskrift for kvensk forskning/Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu Nr. 2006/07 presenterer den finske historikeren professor Jouko Vahtola, Universitetet i Oulu noe av forskningsresultatene.

En av deltakerne i prosjektet, LL.Lic. Juha Joona vil presentere noe av resultatene under dette seminaret som holdes på Universitetet i Tromsø. I den anledning vil forsker Tanja Joona gi oss en innføring i ILO- konvensjonen nr 169, dvs hvem blir berørt, hvordan den blir forstått i de ulike land og hva landrettighetsartiklene betyr. Hun vil også presentere noen eksempler samt gi oss en oversikt over situasjonen i de nordiske landene og hva ILO synes om denne ulik praktiseringen.

Som en del av programmet vil det bli en paneldebatt hvor det vil bli drøftet om forskningsresultatene i Finland kan ha betydning for situasjonen i Norge. Intensjonen er å legge til rette for en debatt omkring disse spørsmålene og hvilke utfordringer disse forskningsresultatene kan ha for Norge. Hvordan vil disse kunne prege våres virkelighet? Hvilken betydning og følger vil dette eventuelt kunne ha for Norge? Vil denne forskningen kunne bidra å nyansere debatten i Norge? Hvilken betydning har forskjellige fortolkninger av landrettigheter for menneskene i Nord.

Innleggene og deler av paneldebatten vil bli tolket til norsk.

Program

Fredag 7.mars 2008

0930-1000 Kaffe, utdeling av informasjon, salg av Arina med mer.
1000-1010 Innledning ved Helge Huru
1010-1030 Kvenske rettigheter ved Høyskolelektor Egil Sundelin (Høyskolen i Finmark)1030-1115 LL. Lic. Juha Joona; «Lapinmaan maaoikeudet 2003- 2006.» – ”Forskningsstudien Markrättigheter i Lappmarken 2003-2006.”
1115-1130 Spørsmål
1130-1215 Lunsj
1215-1300 Tanja Joona, forsker ved Lapin Yliopisto, Arktinen keskus; «ILO-sopimuksen NO. 169 maaoikeusartikloiden täytäntöpano sopimuksen ratifioineissa maissa» – ”Håndheving av landrettighetsartikklene nedfelt i ILO- konvensjonen Nr. 169 i land som har ratifisert konvensjonen.”
1300–1315 Spørsmål
1315-1335 Kaffe og frukt
1330-1500 Paneldebatt
15.00-1515 Sammendrag av dagen Egil Sundelin/ avslutning

Seminaret holdes ved Universitetet i Tromsø,
Humanistisk Fakultet,
Auditorium E0101.