Sier nei til at kvenske og samiske bygder blir naturreservater

Leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Anne-Gerd Jonassen, går imot planene om naturreservater i de kvenske områdene. Foto: Pål Eriksen

Kvenske bygder er i ferd med å bli vernet ihjel – kvensk kultur er i ferd med å bli utslettet, det sier Kvænangen Qven og sjøsamisk forening og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.

Over flere år har prosessene med å verne utmark rundt kystbygdene i Troms og Finnmark eskalert og truer nå eksistensgrunnlaget til den kvenske kulturen. Kvænangen Qven og sjøsamisk forening tar nå kampen opp mot Statsskog og vernemydighetene. 5.2 % av den produktive skogen i Troms – skal nå vernes som naturreservat.

Leder i Kvænangen Qven og sjøsamisk forening, Kai Petter Johansen, har sammen med Kvænangsbotn Grendeutvalg sendt et opprop til myndighetene – og truer nå med å opprette sak for å forsvare bygda mot overgrepet:

– “Vi godtar ikke at det ikke blir tatt hensyn til den kvenske nasjonale minoritetens bosetning og bruk i området. Vern av skogen i Kvænangsbotn er med bakgrunn i dette -brudd på to internasjonale konvensjoner.
-Europarådets konvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter, ratifisert av stortinget 1. februar 1995.
-Og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som trådde i kraft for Norges del 23. mars 1976.

Dette og andre tiltak som er gjort i området strider imot disse konvensjonene. De har en diskriminerende effekt for den kvenske lokalbefolkningen i forhold til øvrige brukere av området og i forhold til kvenenes tradisjonelle bruk og kultur. Befolkningen krever å få ta tilstrekkelig del i prosessene som omhandler områdene våre – slik konvensjonene forplikter staten til å legge til rette for. Områdene rundt bygdene våre er like viktige for oss nå, som de var for våre forfedre.” Sier leder i Kvænangen Qven og sjøsamisk forening.

Anne-Gerd Jonassen – leder i Norske Kveners Forbund, også fra Kvænangen, støtter oppropet og vil nå vurdere å opprette sak mot nasjonale myndigheter.

– “Langs hele kysten av Troms og Finnmark er kvenske og sjøsamiske bygder forsøkt gjort om til naturreservater. All jord blir lagt bånd på og dette truer selve eksistensen til de sjøsamiske og kvenske bygdene langs kysten. Vi har ingen mulighet til økonomisk utvikling, og våre protester blir ikke hørt. Som nasjonalminoritet, har kvenene beskyttelse av internasjonale ratifiserte konvensjoner – som sier at norske myndigheter må ta hensyn til de behov nasjonalminoriteten har og ta kvenene med på samråd når så store inngrep gjøres mot lokalbefolkningen.“
– I artikkel 16 i Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter heter det at: “Partene skal avstå fra tiltak som endrer befolkningssammensetningen i områder som bebos av personer som tilhører nasjonale minoriteter og som tar sikte på å innskrenke de rettigheter og friheter som følger av prinsippene nedfelt i denne Rammekonvensjon.”

– “De store verneprosessene rundt bygdene i Troms og Finnmark har lenge truet befolkningssammensetningen, når lokalbefolkningen blir fratatt mulighetene til å utnytte sine nærområder. De presser oss ut av våre områder og legger bygdene øde. Hvis vi ikke får stoppet prosessen med å gjøre områdene rundt de kvenske og sjøsamiske bygdene til naturreservat, vil vi aldri klare å stabilisere befolkningstallet. Dette er den største trusselen mot kvensk kultur pr. dags dato.” – sier forbundslederen i en kommentar.
Kvænangen Qven og sjøsameforening truer nå med å opprette sak sammen med Norske Kveners Forbund mot norske myndigheter for å få stoppet prosessen med å gjøre Kvænangsbotn til naturreservat. Norske Kveners Forbund støtter denne prosessen og minner om at verneforslagene vil ramme mange bygder i Nord-Troms.

Områdene som er foreslått vernet i kvenske og sjøsamiske områder i Nord Troms er som følger:

  • Kvænangen- Niemeneiko/Kvænangsbotn.
  • Nordreisa- Lindovara, Pikhahistamaelva og Gearpmesorda.
  • Storfjord- Røykeneselva (utvidelse) Bjørnskogen.
  • Her er høringsdokumentet. 

 

 

For Kvænangen Qwen og sjøsamisk forening og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto:
Anne Gerd Jonassen (tlf.:93626435 e-post: kvenang@hotmail.com)
Kai Petter Johansen (tlf.: 97694243 e-post: kaipejoh@hotmail.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.