Liitto antoi oman ehotuksen internasunaalhiin kulttuuripolitikin strategiin

Kulttuuridepartementti (kulturdeparementet) ja Ulkoassiittendepartementti (utenriksdepartementet) työtelhään internasunaalin kulttuuripolitikin strategiin kans, ja het kuttuthiin muuvan muaassa Ruijan kvääniliiton antamhaan oman ehotuksen strategiihin. Fristi ehotuksele oli 19. februarikuuta ja liitto lähätti ehotuksensa tuorestaina 18. februarikuutta 2021.

Sie saatat lukkeet liiton ehotuksen alta.

Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken

Kvener, samer og alle Norges nasjonale minoritetene har et naturlig internasjonalt nettverk fordi våre folk allerede finnes i flere land. På Nordkalotten har kvener og samer ferdes over grensene i uminnelige tider – også før de nasjonale grensene ble fastsatt. Dette har skapt et naturlig utgangspunkt for samarbeid, og skapt et slektskap, en kunnskap og en kultur som i sitt vesen er grensekryssende. En internasjonal strategi for den norske kulturpolitikken bør utnytte dette grensekryssende felleskapet på Nordkalotten.

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. Vi har som formål å arbeide for å bedre og fremme kveners stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk.

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund forstår at en internasjonal kultursatsing er et ledd i å markedsføre norske interesser internasjonalt og til å promotere Norge i utlandet. Det er selvsagt viktig å bygge norsk kulturnæring internasjonalt. NKF-RK foreslår likevel å snu litt på perspektivet, og heller bygge strategier og ordninger på en grunnmur av folk-til-folk-samarbeid og naturlige kultursamarbeid, tuftet på historisk kontakt over grensene. Det eksisterer nemlig et samspill som har vært til stede i århundrer – og som bygger på felles verdier, minoritetsspråk og -kulturer. Vi tror en slik satsing vil bidra til å styrke kvaliteten i kulturarbeidet og gi bærekraftige ringvirkninger for folkegruppene på Nordkalotten, og for norsk og nordisk kulturliv.

NKF-RK ønsker derfor en internasjonal strategi hvor det satses på Nordkalott-samarbeid. I dag er sitasjonen at internasjonale tilskuddsordninger ofte er designet slik at kvenske kunst- og kulturprosjekter ikke passer inn i rammene og kriteriene for ordningene. Kvenske prosjekter holdes ikke bevisst borte fra ordninger, men prosjektene våre blir ofte oversett fordi det mangler en bevisst strategi og prioritering. Vi ønsker oss at støtteordninger designes ut ifra naturgitte muligheter slik at også vårt folks kultur kan utvikle seg sammen med våre samarbeidspartnere i Sverige, Finland og Russland.