Avustus

Støtte til lokallag

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto tildeler støtte til aktiviteter i lokallagene våre. Ta kontakt med ditt lokallag hvis du har en god idé til et prosjekt, et arrangement eller en aktivitet!

Retningslinjer for tildeling av aktivitetsstøtte til lokallag

Vedtatt av forbundsstyret 20.06.2017

Tildelinger

 • Språkkurs: Inntil 75 kr. per deltager per time og maks 15.000 kr. (Dvs. maks 1.500 kr. per deltager på et 20-timerskurs.)
 • Språkkafeer: Inntil 1.000 kr. per gang.
 • Utvidede medlemsmøter (med foredrag, filmvisning, utvidet sosialt samvær eller liknende): Maks 5.000 kr. Forbundet støtter maksimum to slike arrangement per år per lokallag.
 • Større dagsarrangement (f.eks. kvenfolkets dag): Maks 10.000 kr. Forbundet støtter maksimum to slike arrangement per år per lokallag.
 • Festivaler: Forbundsstyret gjør en vurdering i hvert tilfelle.
 • Andre typer aktiviteter og søknader: Forbundsstyret gjør en vurdering i hvert tilfelle.

Midler tildeles så lenge de er tilgjengelige, og det gjøres en vurdering ut fra kvaliteten på søknaden og ut fra hva slags type aktivitet forbundsstyret ønsker å prioritere.

Søknad

Søknaden om støtte skal inneholde:

 • Navn på lokallag
 • Dato/periode for arrangement/aktivitet/prosjekt
 • En kort beskrivelse av planene for arrangementet/aktiviteten/prosjektet
 • Budsjett:
  • Inntekter: Her setter dere opp de forventede inntektene. Støtte fra forbundet og eventuelle andre inntektskilder (f.eks. billettsalg/egenandel/støtte fra andre aktører).
  • Utgifter: Her setter dere opp hva dere forventer å bruke penger på, og hvor stor dere forventer at hver utgift vil være.

Det er tre søknadsfrister i året, 1. februar, 1. juni og 1. november. Svar på søknader kan forventes innen en måned etter søknadsfristene. Søknadene sendes til post@kvener.no, og skal sendes inn før aktiviteten finner sted.

Rapport

Lokallagene skal alltid sende inn rapport med regnskap så raskt som mulig etter endt arrangement/aktivitet/prosjekt. Rapporten sendes til post@kvener.no.

Rapporten skal inneholde:

 • Navn på lokallag
 • Dato/periode for arrangement/aktivitet/prosjekt
 • Kort beskrivelse av gjennomføringen av arrangementet/aktiviteten/prosjektet. Fikk dere gjennomført i henhold til beskrivelsen søknaden?
 • Regnskap:
  • Inntekter: Her setter dere opp alle inntektskilder med tilhørende sum.
  • Utgifter: Her setter dere opp hva dere endte med å bruke penger på, og hvor mye.

Det finnes en del andre muligheter for å få støtte til kvenske aktiviteter:

Regjeringen har en egen støtteordning til tiltak for kvensk språk og kultur og til nasjonale minoriteter.

Utenom detet finnes andre aktuelle søknadsmuligheter: UNESCO, midler til kulturminner, inkludert kulturmiljø og kulturlandskap, kulturminnefondet, Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen, Sparebank1 Nord-Norges SamfunnsløftetKavlistiftelsenNorsk-Finsk Kulturfond, og innen nordisk samarbeid er det en rekke støtteordninger.

Lykke til!