Työplaana

Handlingsplan for Norske Kveners Forbund – Ruijan Kvääniliitto
2020-2022

Vedtatt av Landsmøtet i 21.6.2020

A. NKF/RK i samfunnet

Å kjenne til og å være trygg på sin egen identitet er et grunnleggende behov hos mennesket. NKF vil derfor arbeide for at kvensk blir godt ivaretatt i dagens samfunn.

NKF/RK skal være pådriver for

A 1 Utdanning og forskning

Mål:

– Kunnskap om kvener og kvenske forhold (kvensk språk, kultur, samfunn og historie) skal synliggjøres og styrkes i norsk barnehage og skole.

– Øke kunnskapen om kvenske forhold i majoritetssamfunnet.

– Barn og unge med kvensk bakgrunn skal få tilbud om opplæring i og på kvensk og/eller finsk, og om kvensk kultur, samfunn og historie i barnehage og skole.

– At forskning på kvenske forhold skal gi økt kunnskap om kvener, kvensk språk, kultur, samfunn og historie

NKF – RK skal i perioden arbeide for

A 1.1 Endring av opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk blir en individuell rett for kvenske elever i hele landet og at retten også skal gjelde videregående skole

A 1.2 At skolene og kommunene gir kvenske foreldre og elever tilfredsstillende informasjon om sine rettigheter i skolen

A 1.3 Etablering av stipendordning for elever som har fullført opplæring i kvensk og/eller finsk som andrespråk i grunnskole (etter 10.trinn)

A 1.4 Etablering av stipendordning for elever i videregående skole som velger opplæring i kvensk og/eller finsk

A 1.5 At elever med kvensk og/eller finsk som 2. språk på videregående skole får studiepoeng ved språkstudier på universitet/høgskole

A 1.6 Bokmål, nynorsk, kvensk og/eller finsk og samisk likestilles som sidemål i grunnskolen og i videregående opplæring.

A 1.7 Å få kvensk inn som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner, tilsvarende som for samisk med samisk nivå 1, 2 og 3.

A 1.8 Endring av barnehageloven angående særlig hensyn til kvenske barn og barnehagens ansvar for å legge til rette for at kvenske barn kan utvikle sitt språk og sin kultur.

A 1.9 Etablering og drift av flere kvenske barnehager/kvenske avdelinger i barnehager.

A 1.10 Etablere kvenske språkreir i barnehager i flere kvenske kommuner.

A 1.11 Utvikling av flere læremidler for opplæring i kvensk språk, særlig for de øverste klassetrinnene. Videre kvalitetsikring og oppdatering av læremidler for alle trinn, hvor Kvensk Institutt bør ha en sentral rolle.

A 1.12 Etablering av sentre for fjernundervisning/alternative former for opplæring i kvensk som andrespråk. Utvikling av digitale læremidler for alle trinn

A 1.13 Bedre og kvalitetsikret beskrivelse av kvenenens historie, kultur, språk og samfunnsforhold i læremidlene i relevante fag i skolen, for å tette dagens kunnskapshull i samfunnet.

A 1.14 Flere barnehagelærere og lærere skal få kompetanse i og om kvensk språk, kultur, samfunn og historie, samt kunnskap om nasjonale minoriteter og kunnskap om kvensk som regions- og minoritetsspråk. Arbeidet med dette skal styrkes i barnehage og skole.

A 1.15 Styrke rekrutteringen av studenter som tar kvensk i lærerutdanningen, samt styrke det kvenske innholdet i denne utdanningen.

A 1.16 Opprettelse av kvensk barnehagelærerutdanning og styrke det kvenske innholdet i denne utdanningen. Sikre rekrutteringen av studenter som tar kvenske emner i barnehagelærerutdanningen, bl.a. gjennom stipendordninger.

A 1.17 At tilbudene og rekrutteringen til høgre utdanning innenfor kvensk språk og kultur styrkes.

A 1.18 Styrke forskningen på kvenske forhold. Herunder dokumentasjon og forskning på kvenenes betydning for samfunnsutviklingen i Nord-Norge og på Nordkalotten.

A 1.19 Arbeide for å etablere og videreføre Kvääniluusit – Kvenske loser som et permanent og nasjonalt formidlingsprosjekt, statlig fullfinansiert og med en egnet fast organisator med gode forutsetninger til å drive prosjektet faglig og organisatorisk.


A 2 Språk

Mål:

– At kvensk språk revitaliseres gjennom en statlig helhetlig, tilstrekkelig finansiert plan for revitalisering av kvensk språk.

– At norske myndigheter iverksetter de tiltak og rettigheter kvenene har etter det europeiske språkcharteret – lokalt, regionalt og nasjonalt

– Kvensk språk heves til trinn tre i henhold til det europeiske språkcharteret – i likhet med søsterspråket meänkieli i Sverige

NKF/RK skal i perioden arbeide for:

A 2.1 Etablering og drift av kvenske språksentre i alle aktuelle kommuner, og at eksisterende språk- og kultursentre skal få driftstøtte over egne faste poster på statsbudsjettet

A 2.2 At offentlig informasjon som er viktig for allmennheten og offentlig informasjon som berører kvener og kvenske interesser også skal utgis på kvensk.

A.2.3 Igangsetting av kvenske språkkurs på ulike nivå og for flere målgrupper

A 2.4 Arbeide for styrket voksenopplæring i kvensk språk bl.a. gjennom studieforbund

A 2.5 Involvering av språkbrukere i innsamling av kvenske ord og uttrykk som bidrar til utvikling og styrking av det kvenske språket

A 2.6 Videreføre innsamling, bruk og synliggjøring av kvenske stedsnavn

A 2.7 Skilting på kvensk i aktuelle geografiske områder, herunder skilting på vei og på offentlige institusjoner

A 2.8 Årlig markering av Kväänin kieliviikko – Kvensk språkuke og Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag.


A 3 Kultur

Mål:

A 3.1 Oppretting av et kvensk kulturfond. At midler til kvensk kultur må økes på statsbudsjettet og gis over en fast post.

A 3.2 Sikring av levedyktige kvenske festivaler og øvrige kulturarrangementer

A 3.3 Økt støtte til eksisterende og realisering av nye kvenske kultursentre, herunder til Kainun institutti – Kvensk institutt for å kunne ivareta sitt nasjonale ansvar for revitaliseringen av kvensk kultur

A 3.4 Økt støtte til museenes arbeid med kvensk kultur og historie, herunder Ruija Kvenmuseum – Vadsø

A 3.5 Videreføre arbeidet med å utvikle tilbudet på kvensk i kirken, herunder kvensk liturgi, og inkludere kvensk kultur og kulturkompetanse i kirkens arbeid

A 3.6 Støtte etableringen av et eget kvensk nasjonalt teater

A 3.7 Arbeide for tiltak knyttet til nyskapende kvenske kulturuttrykk og kvensk samtidskultur

A 3.8 Arbeide for en økt finansiering og styrking av arbeidet med bevaring, formidling og utvikling av kvensk kultur, kunst og design.

A 3.9 Kartlegging og synliggjøring av kvensk husflid, håndverks- og mattradisjoner

A.3.10 Kartlegging, korrekt registrering, sikring og vern av kvenske kulturminner. Endring av bestemmelsen i Kulturminneloven knyttet til automatisk fredning for kvenske kulturminner

A 3.11 Bedre støtte til kvenske kulturarbeidere, både etablerte og de i etableringsfasen

A 3.12 Årlig markering av Kväänikansan päivä – Kvenfolkets dag


A 4 Rettigheter

Mål:

– At norske myndigheter følger opp sine forpliktelser i henhold til den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten lokalt, regionalt og nasjonalt

– At norske myndigheter ivaretar rettigheter kvenene har etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art 27, FNs barnekonvensjon, art 30 og FNs rasediskrimineringskonvensjon

– Kvenske rettigheter skal utredes og ivaretas

– Etablering av konsultasjonsmekanismer for det kvenske folket og et nasjonalt organ for konsultasjon. Offentlige institusjoner skal forpliktes til å involvere kvenene i saker som berører kvenenes interesser

NKF/RK skal i perioden arbeide for

A 4.1 At arbeidet i kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske, skogfinske og samiske folk skal i bredde, dybde og geografisk og tidsmessig utstrekning bli en forsonende, inkluderende og god prosess der de kvenske stemmene blir hørt

A 4.2 At det etableres et nasjonalt organ for konsultasjon med kvenene for å sikre at det kvenske folket tas med i samråd lokalt, regionalt og nasjonalt i alle saker som angår oss

A 4.3 Å være representert i utvalg etc ved utarbeidelse av verneplaner og bruk av utmarksressurser i kvenske områder, og være en høringsinstans i slike saker og i saker som gjelder inngrep og utbygginger i kvenske områder

A 4.4 Å få en offentlig utredning av kvenenes stilling, rammebetingelser, juridiske og politiske rettigheter basert på kvenenes historie.

A 4.5 At det etableres en egen statssekretær for nasjonale minoriteter og -saker

A 4.6 At kvenske interesser blir rettmessig ivaretatt i de nye regionene

A 4.7 Kvenske barn som blir tatt hånd om av kommunen i barnevernssaker, må plasseres i kvenske hjem og få mulighet for opplæring i kvensk språk og kultur.


A 5 Næringspolitisk

Mål:

– Utvikling og beskyttelse av næringer basert på kvensk tradisjon og kultur

– Bruke det kvenske språk til å utvikle handels og næringsmuligheter med finsk-ugriske områder

NKF/RK skal i perioden arbeide for

A 5.1 Stipendordninger for kvenske håndverkere

A 5.2 Styrke og sikre rettighetene til fjordfiske for kystbefolkninga, samt arbeide med kvensk næringsliv generelt.

A 5.3 Etablering av stimuleringsordninger som fremmer kvensk næringsliv i kvenske områder


A 6 Media og påvirkning

Mål:

– Økt fokus på det kvenske i alle medier

– Styrket kunnskap om det kvenske blant politikere, forvalting og opinion.

– Styrket tilbud på kvensk språk for alle målgrupper i alle medier

NKF/RK skal i perioden arbeide for

A 6.1 Økt støtte til Ruijan Kaiku slik at Ruijan Kaiku kan bli ukeavis og at Ruijan Kaiku skal få driftstøtte over en egen fast post på statsbudsjettet

A 6.2 At NRK setter i gang daglige radiosendinger og ukentlige TV-sendinger på kvensk, også i samarbeid med YLE, SR og SVT.

A 6.3 At tilbudet på NRK Kvääni utvides og styrkes

A 6.4 Etablering av et kvensk kulturtidsskrift og videreføring av tidsskriftet Arina

A 6.5 Etablering av et riksdekkende medietilbud for kvenske barn og unge både på kvensk og norsk, herunder BarneTV og ungdomsprogrammer. Tilbud på kvensk er viktigst og fungerer som støtte i språkopplæringen og som språkarena

A 6.6 Bidra til flere utgivelser rettet mot barn og unge, herunder barnebøker og tegneserier

A 6.7 Arbeide for økt bruk av kvensk språk og synlighet på sosiale medier.


A 7 Internasjonalt

Mål:

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Russland.

– Synliggjøring av det kvenske perspektivet i nordområdene

NKF/RK skal i perioden:

A 7.1 Øke fokuset på kvenene i et nordisk perspektiv

A 7.2 Bidra til felles kultur- og språkprosjekter med de nordiske samarbeidspartnere

A 7.3 At NKF – RK er representert der det er naturlig i internasjonalt og nordisk arbeid, feks innen det finsk-ugriske språkområdet

A 7.4 Fremme det kvenske i forbindelse med nordområde-satsinger, samt synliggjøre og styrke stillingen som opprinnelig folk på Nordkalotten

A 7.5 Økt fokus på språk- og kulturfellesskap i finsk-urgriske områder


B. NKF/RK som organisasjon

NKF – RK skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en pådriver for utvikling av kvensk språk, kultur og samfunn.

NKF – RK skal være pådriver for

B 1 Utvikling av organisasjonen

Mål:

– Alle ledd i organisasjonen skal arbeide som en enhet til beste for de kvenske interesser

– Et styrket samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige

NKF/RK skal i perioden

B 1.1 Etablere flere lokallag i perioden

B 1.2 Få minst 100 nye medlemmer

B 1.3 Være en god støtte for lokallaga i deres virksomhet

B 1.4 Arbeide for en styrket finansiering for organisasjonen som kan øke bemanningen og arbeidskraften i forbundet, i lokallagene og i ungdomsorganisasjonen.

B 1.5 Styrke og støtte ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret – Kvenungdommen i deres arbeid og utvikling

B 1.6 Styrke informasjonen ut til medlemmene, og fortsette arbeidet med et veldrevet medlemsregister og god oppfølging av nye og gamle medlemmer

B 1.7 Styrke samarbeidet med og mellom de faglige utvalgene og støtte opp under utvalgenes arbeid

B 1.9 Styrke samarbeidet med de andre nasjonale minoritetene i Norge, og i styrke arbeidet med rettighetene til de nasjonale minoritetene.

B 1.10 Søke samarbeid med kvenske og samiske organisasjoner og institusjoner i Norge i saker og prosjekter der det er formålstjenelig for styrke kvenenes sak og i hht NKF – RKs verdier og formål

B 1.11 Øke bruken av kvensk språk, og synliggjøre språket og kulturen i alle sammenhenger

B 1.12 Avholde den tradisjonelle kvenske nyttårstalen