Brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Nord-Varanger Kvenforening har sendt dette brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark i dag den 13.2.2019.</strong><strong>Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Nord-Varanger Kvenforening har sendt dette brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark i dag den 13.2.2019.

Varangerhalvøyas Nasjonalpark

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto er gjort kjent med korrespondanse mellom Nord-Varanger Kvenforening og styret for nasjonalparken. Kvenforeningen har bl.a. ønsket skilting på kvensk.Kvenene har en lang historie i vårt nordligeste fylke, og utifra de eneste nyere tallene som finnes har drøyt en fjerdel av befolkningen kvenske og/eller norskfinske aner. For Varangerhalvøya er tallet trolig enda høyere, og det er mange nesten rent kvenske bygder som grenser til nasjonalparken. Kvenene har tradisjonelt brukt utmarka på Varangerhalvøya i sitt yrkesliv som bl.a.bønder og fiskere.Innlandsfiske, jakt, bærplukking, vedhogst og høsting av for til husdyrene har vært en del av livsgrunnlaget. Forvaltningen av flere av lakseelvene har vær styrt av den kvenske befolkningen. I dag er fremdeles utnyttelse av ressursen i nasjonalparken viktig for befolkningen, og det må det tas hensyn til i forvaltningen.

I 2018 ble det satt ned en Sannhets og forsoniningskommisjon for urett begått mot den kvenske og samiske befolkningen i forbindelse med fornorskningspolitikken. Vi ber kommisjonen også se på hva som er skjedd etter at fornorskningspolitikken ikke lenger var offisiell norsk politikk. Representasjon og inflytelse over organer som fatter beslutteninger som berørere kvenske interesser er et av kjernepunktene i den sammenhengen.

Vi ber om at man ser på sammensetningen av styret i forbindelse med revidering av forskriften for nasjonalparken, Samtidig ber vi om at det skiltes på kvensk i hele nasjonalparken. Dette vil være et positivt signal for den kvenske befolkningen, og et ekstra servicetilbud for de mange finlendere som besøker området. Nord-Varanger kvenforening vil være en naturlig samarbeidspartner for gjennomføring av dette.

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen
For NKF/RK