Kvenenes rettigheter og fornorskningen

kvenersamer

NKF-RK diskuterte rettigheter, status som nasjonal minoritet og status som urfolk på landsmøtet 16.-17.4-2016. Landsmøtet kom enstemmig frem til følgende uttalelse:

NKF-RK krever en utredning av kvenenes rettigheter og fornorskningspolitikken

Det kvenske folket tilhører et opprinnelig folk på Nordkalotten sammen med tornionlaksolaiset, lantalaiset og finner (i Nord-Finland).

Kvenene er i Norge er anerkjent som en nasjonal og regional minoritet. Kvenene og tornedalingene i Sverige er også der anerkjent som en nasjonal minoritet. Kvenene er også en minoritet i Finland.

Som nasjonal minoritet har kvenene en rekke rettigheter knyttet til vårt språk, vår kultur og våre kulturminner. Likevel konstaterer vi at disse rettighetene i liten grad innfris av den norske regjering – uten at dette får noen konsekvenser. Samtidig opplever vi kvener at andre rettigheter svekkes. Mange kvener hindres fra å høste av og bruke naturen på tradisjonelt vis i sine områder. Vårt tradisjonelle fiske i sjø og elver etter anadrome fiskeslag innskrenkes stadig.

Landsmøtet i NKF-RK krever en utredning av fornorskingspolitikken og de overgrep mot kvenene kollektivt og individuelt som var en del av denne politikken. Videre oppfordrer vi til at regjeringene i Norge og Sverige fører en felles prosess rundt utredninger av assimileringspolitikkene i disse to land, og belyser våre rettigheter i våre områder basert på våre tradisjoner, vår historie, vår kultur og på gjeldende internasjonal rett.

Landsmøtet i NKF-RK krever at kvenenes rett til bruk og høsting av naturen sikres.  Vi krever at fremtiden til vårt språk og vår kultur sikres og at det tas et oppgjør med fornorskingspolitikken og bøtes på fornorskingspolitikkens skadevirkninger. Vi krever at våre kulturminner sikres slik at vi kan føre dem videre til nye generasjoner.

Landsmøtet ber forbundsstyret jobbe videre med rettighetssaken og for å fremme vårt folks status med utgangspunkt i vår felles historie sammen med tornedalingene og kvenene i Sverige og Finland, blant annet med utgangspunkt i de politiske definisjonene av begrepene nasjonal minoritet og urfolk.