Støtter oppgradering av kvensk språk

IMG_8627[1].CR2

Venstres landsstyre vedtok denne helgen å støtte oppgradering av kvensk språk etter forslag fra Finnmark Venstre.

Uttalelsen lyder slik:

Venstre vil ha en oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk – Det Europeiske Språkcharteret.

Det kvenske folket er sterkt knyttet til det kvenske språket som kvenene kaller hjertespråket. Fornorskingen i Nord-Norge rammet kvenene ekstra hårdt. Kvenene har ikke fått noen oppreisning, og mangelen på støttetiltak til språket etter at diskrimineringen mot kvenene som aktiv politikk ble avsluttet på 1970-tallet har ført til stadig nedgang for språket. Kvensk språk står i akutt fare for å dø ut, noe som også bekreftes av forskning fra det omfattende EU-prosjektet ELDIA har og uttaler at “umiddelbare og effektive tiltak må til for å hindre utryddelse”.

Kvenene har over lengre tid arbeidet for å få kvensk språk oppgradert fra nivå II til III i den Europeiske Pakten om Regions- eller minoritetsspråk. Per i dag har norske myndigheter plassert kvensk språk på nivå II i henhold til Den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Europarådet har i flere rapporteringsrunder på pakten fremhevet behovet for en omfattende handlingsplan for kvensk språk.

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining konkluderer at:

Det langsiktige målet for arbeidet med å styrkja kvensk språk må elles vera at ein etter kvart kan skapa grunnlag for å gje kvensk vern på det høgaste og mest forpliktande nivået i den europeiske minoritetsspråkpakta“.

Om kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk må myndighetene forplikte seg til en bredere støtte til kvensk språk, og må intensivere tiltakene for språket. Blant annet innebærer dette intensivert undervisning på alle utdanningsnivå fra barnehage til universitet, en satsing på å sikre det nødvendige antall kvenslærere, offentlig informasjon og kommunikasjon på kvensk, legge til rette for kringkasting av radio- og tv-programmer på kvensk, tiltak for distribusjon av og kunnskap om kvensk språk og kultur.

Kommunene Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, Fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Sametinget og Biskopen i Nord-Hålogaland, har allerede gitt sin fulle støtte til en oppgradering av kvensk språk.

Les også: Uttalelse: Støtt kvensk språk