Kvensk satsing i Den Norske Kirke

Egil_Borch
Egil Borch er valgt til leder av Utvalg for kvensk kirkeliv. Foto: Pål Eriksen

Kvensk språk og kultur er tatt inn i Den Norske Kirkes visjondokument for perioden 2015-2018 og et eget Utvalg for kvensk kirkeliv er dannet.

Kirkemøtet 2014 vedtok visjondokument i Den Norske Kirke for perioden 2015-2018. I denne heter det under pkt. 2 at «Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen».

Den 18. mai 2015 gjorde arbeidsutvalget for Nord-Hålogaland Bispedømmeråd følgende vedtak i henhold til delegasjon fra bispedømmerådet i sak 098/14 Utvalg for kvensk kirkeliv:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner flg som medlem av Utvalg for kvensk kirkeliv fram til 31.05.2016:  Egil Borch, Bjørn Ivar Hammervold, Kristin Mellem og Egil Verner Sundelin. Som leder for utvalget oppnevnes Egil Borch.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd dekker utgifter til reise og opphold i forbindelse med gjennomføring av utvalgets møter. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse.

I mars 2015 ble det avholdt flere kvenske Gudstjenester i landet i forbindelse med kvenfolkets dag.