Ønsker satsing på kvenske språkreir

 

Forbundsstyret2
Norske Kveners forbund håper å få midler til kvensk språkleir i samarbeid med Kvensk institutt.

Norske Kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto og Kvensk Institutt/Kainun Institutti har gått sammen om søknad på midler til kvensk språkbad.

Det er et faktum at kvensk språk i dag er i en utsatt situasjon. En stor del av kvenske småbarnsforeldre har kun passive eller enda svakere kunnskaper i kvensk, for de fleste blir norsk hjemmespråket. For å bedre på situasjonen er det essensielt å øke tospråkligheten (kvensk og norsk) blant kvenske barn.

Språkreir er et tiltak som har man har hatt gode erfaringer med som et virkemiddel mot språkdød bl.a. for enaresamisk og maori på New-Zealand. Språkreir eller språkbad for kvensk vil gjennomføres ved at barna i en periode av uken eller dagen kun hører kvensk språk.

Språkmeldingen St.meld. nr 35 (2007-2008) Mål og meining og flere internasjonale studier peker på språkreir som et viktig og effektivt tiltak for at små barn skal stimuleres til å ta i bruk et minoritetsspråk.

EU-prosjektet ELDIA (European Language Diversity for All) ga i sin “Policy Brief” august 2013 følgende anbefaling som en av “key factors for the maintenance and vitality of a language” … “early language learning (for instance, pre-school language immersion) must be supported and parents informed of their responsibility as language educators – without new speaker generations, all other efforts for language revitalisation will be in vain;”

Ettersom språkets stilling er svært svak blant dagens foreldre, er det besteforeldregenerasjonen som kan lære språket til barna. Norske Kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto og Kvensk Institutt/Kainun Institutti ønsker at de som er bærerne av språket skal løftes frem som den ressursen de er. Som språkforbilder er disse personene nøkkelen til revitalisering og kan hjelpe barnehageansatte, foreldre og barn i prosessen med å ta i bruk kvensk i hverdagen.

Norske Kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto og Kvensk Institutt/Kainun Institutti har sammen søkt om midler til oppfølging av språkmeldingen Mål og meining – til kvenske språkreir/språkbad. Lokallag i NKF/RK og barnehager har stilt seg positive til prosjektet. Om søknaden blir innvilget vil det komme mer info og man ønsker å involvere så mange som mulig i prosjektet.

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |