Kvenene og Stortingsvalget 2013

Hva sier de forskjellige partiene om det som er relevant for kvenene? Noen har tatt kvenene med, andre har nevnt kvenene helt generelt sammen med de andre nasjonale minoritetene og noen har oversett kvenene fullstendig. Legg særlig merke til det partiene Rødt, MDG og KrF skriver.

 

Rødt:
I kapittel 10 i arbeidsprogrammet til partiet Rødt kan man lese at «I Finnmark og Nord-Troms er identitet og etnisitet et mangefasettert og ofte tabubelagt område. I tillegg til samer og nordmenn har også kvenene lange tradisjoner i områdene. I likhet med samene, har kvenene blitt utsatt for hard undertrykking og fornorskingspolitikk fra den norske staten. Kampen står i dag for retten til å bevare og utvikle restene av deres kultur, identitet, næringsgrunnlag og språk. Vi går inn for at også kvenene får sitt fond som erstatning for fornorskingspolitikken, og at det blir gitt tilstrekkelige statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur, samt kvensk forsking og museumsvirksomhet«.

 

Sosialistisk Venstreparti:
SV mener i sitt arbeidsprogrampå side 46 at «kvener, samer og andre nasjonale minoriteter får mulighet til å drive språkutvikling for sine barn i barnehager» og på side 99  at «norske myndigheter må føre en mer aktiv politikk for å sikre at de nasjonale minoritetene får muligheter til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk. Deres historie og situasjon skal representeres i skolen og andre institusjoner som bærer kulturarv» og vil jobbe for «å styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter«.

 

Arbeiderpartiet:
I valgprogrammet til AP var kvener/norskfinner nevnt i ett åndedrag under «Urfolk og nasjonale minoriteter»; «Mange nasjonale minoriteter har lang historisk tilknytning til Norge. Jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolket og skogfinner er nasjonale minoriteter. Arbeiderpartiet vil arbeide for at disse gruppene får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge«.

 

Senterpartiet:
I prinsipp- og handlingsprogrammet kan en på side 52 lese at Sp vil «legge til rette for at de nasjonale minoritetene, jøder, kvener, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk (tatere), skal kunne ivareta og videreutvikle egen kultur, språk og identitet«.

 

Miljøpartiet De Grønne:
På side 46 i valgprogrammet kan man lese at «Tospråklighetens gleder er ikke minst en mulighet for barn som vokser opp med flere språk enn norsk i hjemmet, det være seg et nasjonalt minoritetsspråk eller et morsmål fra en annen kant av verden. Rammevilkårene for å ha samisk-/kvenskundervisning i skolen bør styrkes, og morsmålsopplæringen må gjøres fullverdig. Å lære morsmålet skal ikke bare være et støttehjul for å lære norsk, kompetansen i det bestemte språket har en verdi i seg selv, både for eleven og for samfunnet» og at MDG vil «Fase inn flerspråklig skilting (nynorsk, bokmål og eventuelt samisk/kvensk) i det offentlige rom».

 

 

Venstre:
Vi kan ikke se at Venstre har valgt å nevne noe om det kvenske i sine program, men på side 71 kan en lese at partiet vil «anerkjenne alle de nasjonale minoritetens språk som egne språk og samarbeide med andre nordiske og europeiske land for å ta vare på disse».

 

Kystpartiet:
Helt nederst på side 18 i hovedprogrammet til Kystpartiet kan man lese at «Kystpartiet vil arbeide for at våre to skriftspråk blir opprettholdt. Vi vil også arbeide for at samisk og kvensk kultur og språk blir holdt i hevd«.

 

Kristelig Folkeparti:
Under «Urfolk og nasjonale minoriteter» i KRFs politiske program heter det blant annet at «Skogfinnene og kvenene er finskættede nasjonale minoriteter som har århundrelang historie i deler av Norge. Deres språklige og kulturelle røtter skal verdsettes, og storsamfunnet må stille midler til rådighet for dette. Det er et ønske fra alle minoritetsspråk å få hevet språkstatusen fra nivå 2 til nivå 3 (samme nivå som samiske språk). KrF ønsker å støtte en slik utvikling når det kan dokumenteres at grunnlaget er til stede. Dette grunnlaget synes å være til stede for kvensk språk i dag«. Videre står det at KRF vil «øke den statlige støtten til Kvensk institutt, slik at de kan sluttføre normeringsarbeidet for et kvensk språk. Når dette er fullført, vil KrF heve kvensk til språknivå 3«.

 

Høyre:
På side 89 i sitt valgprogram er det å lese at Høyre  ønsker og «ta vare på nasjonale minoriteters kultur og historie«.

 

Fremskrittspartiet:
Vi kan ikke se at FRP har valgt å nevne noe om det kvenske i sine program.