Vassviks tale og avduking av kvensk minnesmerke

På åpningsdagen av Paaskiviikko 2013 og i forbindelse med Kvænangen kommunes 150-års jubileum var statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad tilstede for å holde tale samt og avduke et kvensk minnesmerke. Talen kan leses under i sin helhet.

 

Takk for invitasjonen til å delta på åpningen av Paaskiviikko!

Av programmet ser jeg at det er mye interessant som skal foregå i løpet av uka, av både kulturaktiviteter, foredrag, kurs, konkurranser og annet.

Jeg har lyst til å gi dere et særlig kompliment for aktivitetene dere har for barn og unge. Kvenidol er et arrangement jeg har oppfattet har ”satt seg”, og som har fått omtale i ulike medier. Å gjøre kvensk ”kult” blant de unge er særlig viktig for den videre utvikling og oppblomstring av kvensk språk og kultur framover. Det er også med på å styrke den kvenske identiteten og gjøre barn og unge stolte av sin bakgrunn.

Dere har laget et program som involvere hele Nord-Troms. At dere har spredt aktivitetene under kulturdagene rundt om i kommunene i fylket gjør at flere får anledning til å delta. Det engasjerer også flere i forberedelsene, og man får mer plass til de lokale tradisjonene på de enkelte stedene. Ikke minst tror jeg det har betydning også for de som ikke har kvensk tilhørighet. Det gir et innblikk i den kvenske kulturen som man ikke kan lese seg til.

I år er det 15 år siden Stortinget vedtok å ratifisere Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. Før det, allerede på slutten av 1980-tallet, var kvenene den første av de nasjonale minoritetene som organiserte seg i egen organisasjon, og de første som sa ja til status som nasjonal minoritet i Norge.

Siden den gangen har vi kommet et langt stykke på vei. Det har vært en kvensk oppblomstring, som særlig kommer til syne på festivaler som denne. Mange er engasjerte i å ivareta og gjenreise den kvenske kulturen. Flere organisasjoner og flere kvenske institusjoner har blitt etablert. Kvensk institutt besøkte jeg i fjor høst, de gjør et viktig arbeid for normering av kvensk språk. Jeg vil også nevne Halti kvenkultursenter, som står for dette arrangementet av Paaskiviikko, og Storfjord språksenter. Jeg skal besøke begge disse sentrene i morgen og ser fram til mer informasjon om arbeidet her.

Kvensk språk har i dag status som et minoritetsspråk i Norge. Det er i gang et arbeid med å etablere og normere et kvensk skriftspråk. Det gis opplæring i språket til de elever i grunnskolen i Troms og Finnmark som ønsker det. Dessverre er elevtallet noe synkende, særlig etter 8. klasse. Vi trenger å se sammen på løsninger for å få flere til å ønske å ta faget gjennom hele grunnskoleløpet.

Det språklige mangfoldet i Norge er stort. Kvensk språk inngår som en selvfølgelig del av dette mangfoldet. Jeg er derfor glad for at hovedtema for årets festival er kvensk språk.

Valget av hovedtema passer godt inn i den nasjonale satsingen på språk. Vi er nå midt inne i Språkåret 2013. Mitt håp er at vi gjennom dette året klarer skape større respekt for og får fram mer kunnskap om alle våre minoritetsspråk. Særlig har jeg et håp om at flere skal få større kjennskap til kvensk språk.

Regjeringen har i språkåret prioritert å sette av 250 000 kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til kvenske språk- og kulturtiltak. Vi har mottatt flere gode søknader som er til behandling nå. Dette kommer i tillegg til at det tidligere i år er gitt i overkant av 2 millioner kroner til ulike kvenske formål og omtrent det samme i driftsstøtte til de kvenske og norskfinske organisasjonene. Over Kulturdepartementets budsjett blir det gitt støtte til Kvensk institutt og til den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

For oss i regjeringsapparatet er den innsatsen som dere gjør på lokalplan av uvurderlig verdi. Dere er våre viktigste støttespillere og dialogpartnere. Det er dere som kjenner den kvenske kulturen, og det er gjennom deres innsats at kvensk kultur, tradisjon og språk holdes ved like og videreutvikles.

Jeg gleder meg til å tilbringe resten av denne dagen sammen med dere – og ønsker dere lykke til med en hel ukes kvenfestival!

Takk for meg!

_____

Avduking av minnesmerke
Det er en stor ære for meg å få lov til å avduke et minnesmerke over den kvenske bosettingen i Kvænangen. Jeg har fått med meg at Kvænangen kommune feirer i år sitt 150-årsjubileum – gratulerer med jubileet! Bosetting i området har det imidlertid vært her i lang tid før kommunegrensene ble satt.

Navnet på kommunen – Kvænangen – vet vi er satt sammen av kvæn og angen. Endelsen -angen kommer av det gammelnorske ordet –angr som betyr fjord.

Foto: Ivar Johnsen

Uten at jeg skal begi meg for langt inn på de historiske detaljene kan vi i alle fall slå fast at navnet tilsier at på ett eller annet punkt – for flere mange år siden – har nordmenn på en aller annen måte møtt på kvener her i området. Det finnes selvfølgelig også annen dokumentasjon på at det har vært kvensk bosetting i området i lang tid.

Dette minnesmerket er en markering av lang kvensk tilknytning til området.

Jeg har fått opplyst at møllesteinen – som minnesmerket er laget av – er fra Mølleleva i Indre Kvænangen. Både steinen og mølla har vært i daglig bruk fram til ca 1850. Dette minnesmerket er derfor et håndfast symbol på kvensk tradisjon og historie i Kvænangen kommune.

Jeg håper dette minnesmerket vil bety mye for både kvener og alle andre som lever sammen i kommunen i dag. Det er et minnesmerke som viser det etniske mangfoldet som har eksistert her i kommunen i lang, lang tid. Samtidig håper jeg at minnesmerket vil gi den kvenske befolkningen en stolthet og en sterkere identitet til det kvenske.

Gratulerer!

Kilde: Regjeringen.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.