– Kunnskap om nasjonale minoriteter må inn i barnehagelærerutdanningen

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der man ber om at barnehagelærerutdanninga også må inkludere kunnskap om nasjonale minoriteter og deres rettigheter.

I brevet står det som følger:

Til Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse til forslag til Forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning.

Norske Kveners Forbund har viser til utsendt høringsutkast og vil be om at følgende formulering kommer inn i tilknytning til § 1 Virkeområde og formål

Forskriften skal også sørge for at utdanningen skal gi kunnskap om de nasjonale minoriteter og deres rettigheter.

Bakgrunnen for vårt forslag er at kvenene som er en nasjonal minoritet, har etter § 2-7 i Opplæringsloven rett til opplæring i finsk, noe som i læreplanen også gjelder opplæring i kvensk. I tillegg til språkopplæring gjelder dette opplæring i kvensk og finsk kultur. I loven gjelder denne retten kvener bosatt i Troms og Finnmark, men kvener finner man bosatt over hele landet. Skal denne retten virkeliggjøres på en god måte, er det svært viktig at barnas språk og kultur fremmes allerede i barnehagen. Barnehagelærerutdanninga må derfor sørge for at personalet har den nødvendige kunnskap.

Vi ber samtidig Kunnskapsdepartementet gå gjennom sine rutiner ved utvelgelse av høringsinstanser. Det er ikke i tråd med verken Norges internasjonale forpliktelser eller nasjonale retningslinjer/instrukser at de nasjonale minoriteter ikke ansees som høringsinstanser i en sak som denne.

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto