Kulturminnene skaper konflikt

Foto: Halti Kvenkultursenter IKS

I det siste har det vært flere saker i media som omhandler kvenske og samiske kulturminner. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, mens kvenske kulturminner må være fra før 1537 e.vt.

Kvensk Samarbeidsråd har vært i nytt møte der de blant annet diskuterte kulturminner. De mener de er en skjeivhet i lovverket, ettersom kvenske kulturminner må være så mye eldre enn de samiske for å bli «godkjent». De mener dette er med på å bygge opp om konflikter mellom kvensk og samisk kultur, og ønsker å endre på dette. Det er spesielt viktig fra Lyngen og nordover, der mange kulturminner ble brent til grunne under 2. verdenskrig.

Samarbeidsrådet mener det er urimelig at ikke alle spor etter våre forfedre er like mye verdt, i et område hvor man har bodd og levd sammen i flere hundre år. Rådet skrev videre et brev til Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Troms fylkeskommune om denne saken. Brevet finnes her i del1 og del 2.

I NIKU Rapport 43 – 2011 «100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Casestudier og mulige modeller«, er Kåfjord kommune en av kommunene som ble undersøkt. Fra Kåfjord rapporteres det:

«Hva som er samisk eller ikke samisk, er vanskelig å vurdere. Hva er for eksempel et samisk bygg? Hva med kvenske kulturminner? Krigsminner er også viktig. Det er vanskelig å sette merkelapp på kulturminner. Vi sier vanligvis ikke at et kulturminne er samisk eller norsk, men heller at det er felles. Noen kulturminner kan være enten norske, samiske eller kvenske. Samtidig er det andre som ikke kan tilskrives en bestemt etnisk gruppe, men er felles for alle grupper.

Folk må få lov til å definere seg selv og egen etnisitet. Noen lar være å søke midler hos for eksempel Sametinget fordi de mener at kulturminnene som skal settes i stand eller skjøttes, er kvenske. Dette gjelder også midler fra Samisk Næringsråd (Sametinget). Det betyr mye for folk hvor midlene kommer fra, og det er individuelt fra person til person».

Likestilling av kulturminner, vil være en berikelse for alle kulturer i våre områder.

Kilde: Halti Kvenkultursenter IKS
Kvenske kulturminner