– Finsk og kvensk ikke lagt ned!


I en kommentar under et innlegg om nedleggelse av finsk og kvensk på Universitetet i Tromsø på nettstedet Origo, tilbakeviser UiT at finsk og kvensk er lagt ned.

Av Pål Eriksen

«Styret for Universitetet i Tromsø har nylig vedtatt at en del av de eksisterende studietilbuda ikke skal lyses ut for opptak studieåret 2012–13. Blant de studiene som dermed legges ned, er studieretningen i finsk i bachelorgradsstudiet i språk og økonomi og studieretningen i finsk i den femårige integrerte lektorutdanninga i språk og samfunnsfag. Dette betyr likevel ikke at alle tilbud i finsk og kvensk på universitetet blir lagt ned», skriver Endre Mørck, leder for Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

«Vi tar det for gitt at vi fortsatt skal få ha en studieretning i finsk i bachelorgradsstudiet i språk og litteratur, for dette er det ingen som har stilt spørsmål ved. Her vil det som før være mulig å ta inntil ett og et halvt års studier i finsk språk og litteratur. Det pågår imidlertid for tida et planleggingsarbeid med sikte på at dette studiet i framtid skal bli gitt i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, og vi håper at den prosessen skal munne ut i et felles studium for studentene på universitetet og høgskolen gitt av lærerne på de to stedene i fellesskap. Ved denne omlegginga håper vi på å få til et innføringskurs i finsk på nybegynnernivå som vi ikke har hatt før. Vi regner for øvrig med at et samarbeid mellom universitetet og høgskolen om bachelorgradsundervisning i finsk vil kunne frigjøre ressurser til kvenskundervisning på universitetet og gjøre det mulig for høgskolen å gi et større tilbud i finsk enn det ellers ville vært rom for», skriver Mørck videre.

«Det er fortsatt ikke vedtatt å legge ned studieretningen i finsk i de to mastergradsprogramma i språk og i litteratur. Styret på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning gikk i februar mot et forslag om å legge ned disse studiene, og vedtok i stedet følgende: “Dekanen bes om, i samarbeid med fagmiljøet, å vurdere om det er mulig å finne en løsning som innebærer en tilsvarende innsparing som nedleggelse av studietilbud på mastergradsnivå i finsk, deriblant utvikling av et felles tilbud i finsk og kvensk. Ledige stillinger besettes ikke før resultatet av denne prosessen har vært forelagt fakultetsstyret.” Fra de involverte instituttas side vil vi arbeide for å beholde mastergradsstudiene i finsk språk og litteratur og prøve å beholde de stillingene som faggruppa for finsk og kvensk har hatt».

«Kvensk har hittil bare blitt gitt som etter- og videreutdanningstilbud, og dette tilbudet har ikke vært drøfta på universitetet i denne omgangen, og det har derfor heller ikke vært gjort noe vedtak om å legge ned kvensk. I samband med den pågående gjennomgangen av finskfaget vil vi forsøke å få på plass et permanent og forutsigelig tilbud i kvensk», avslutter Endre Mørck ved UiT.

Innlegget og kommentarene i sin helhet finnes HER.