Kvenforbundet møtte Europarådet

I forbindelse med den norske rapporteringen til Europarådet på Norges oppfylling av Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, gjennomfører Europarådets ekspertkommite en møteserie med berørte parter.  Mandag 2. mai møtte de Norske Kveners Forbund i Tromsø.

På møtet gikk forbundet gjennom hvilke endringer som er skjedd for kvenene siden siste rapportering i 2006.  Ekspertkommiteen påpekte den gang en rekke svakheter ved Norges oppfylling av Rammekonvensjonen.

Kvenforbundet la vekt på følgende:

  • Mangelfull dialog med myndighetene.

I de senere år har dialogen blitt svekket.  Spesielt kulturdepartementet har vist seg svært lite samarbeidsvillige, og svarer knapt nok på henvendelsene vedrørende kvenske spørsmål.

  • Språksituasjonen;

Lite har skjedd i siste periode.  Vi har fått et språksenter i Storfjord, noe som er svært positivt. Men, vi har ikke fått utgitt en eneste lærebok i kvensk pr dags dato.  Siste lærebok i Kvensk ble trolig skrevet av Stockfleth på midten av 1850 tallet!  Det er fremdeles ingen midler til voksenopplæring i kvensk. Det blir ikke bevilget midler til utarbeiding av kvensk grammatikk eller ordbøker.  Universitetsstudiene i kvensk trues med nedleggelse.  Det som skulle være en satsning på kvensk språk er fremdeles bare marginal støtte.

  • Kvensk kultur.

Det finnes fremdeles ingen lavterskelstøtte til kvensk kultur.  Alle initiativ til å blåse liv i og videreutvikle kvensk kultur sliter, det være seg festivaler, teaterprosjekt eller bokutgivelser.  Et kvensk kulturfond er avgjørende for å få kvensk kultur på fote!

  • Mediesituasjonen.

Finansieringen av Ruijan Kaiku er nå flyttet til Kulturdepartementet, og ser ut til foreløpig sikret.  Det er imidlertid ikke midler til å videreutvikle avisa og skape en ukesavis som har vært NKF/RK sitt mål i en årrekke, og som regjeringen i stortingsmeldingen Mål og mening trekker fram som et mål.  Når det gjelder sitasjonen i radio/fjernsyn er situasjonen enda mer håpløs.  Tolv minutter radiosending på finsk og kvensk i uka er situasjonen fremdeles, og dette er latterlig lavt sammenlignet med hva våre naboland kan vise til når det gjelder tilbud til sine minoriteter.

Foruten disse hovedpunktene var vi også innom andre temaer som skilting på kvensk, der vi har et greit lovverk, men manglende finansiering stopper utviklingen. Vi var også inne på manglende delaktighet i prosesser som omhandler kvenske rettigheter, bl.a. når det gjelder værneforslag.

Foruten NKF/RK har Europarådet møter med bl.a. enkelte kommuner, institusjoner og organisasjoner som har interesser og eller forpliktelser i henhold til Rammekonvensjonen.  Det inkluderer bl.a. Storfjord Kommune, Halti Kvenkultursenter, Troms Fylkeskommune og Universitetet i Tromsø

For NKF møtte;

Rune Sundelin – leder NKF/RK, Egil Borch – nestleder NKF/RK, Verena Schall – forbundsstyremedlem, Ivar Johnsen – generalsekretær.

For Europarådet møtte;

Mr Rainer Hofmann – President of the ACFC elected in respect of Germany, Ms Barbara Wilson – Vice-President of the ACFC elected in respect of Switzerland, Ms Aleksandra Bojadjieva – Member of the ACFC elected in respect of “The former Yougoslav Republic of Macedonia”, Ms Michèle AkipHead of the Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities.

For ytterligere informasjon kontakt Rune Sundelin på tlf. 97525323 eller Norske Kveners Forbunds e-post post@kvener.no .

LES MER