Landsstyret med uttalelse om fjordfiske

Arne Pedersen holdt et flott foredrag på landsstyremøtet om kvoteordning til fiskere og hvordan finnmarkingene mister sine kvoter, samt hva konsekvensene kan bli i framtiden, dvs. fraflytting. Foto: Pål Vegard Eriksen

Norske Kveners Forbund ser med stor uro på at få og store enheter presser fjordfiskerne bort fra deres livnæring langs kysten. Dette mener kvenforbundet går utover de nasjonale minoritetene, som man mener har en historisk rett til å høste av havet og dermed også en historisk rett til økonomisk utbytte uten å kjøpe kvoter.

Uttalelsen fra landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund lyder slik:

De siste 10 årene har presset mot kyst- og fjordområdene ført til en økonomisk utarming av en rekke lokalsamfunn i Troms og Finnmark. Gjennom adgangsbegrensninger, strenge reguleringer og strukturtiltak har det å livnære seg av fiske blitt en eksklusiv rett for de få og store enheter. Taperne i denne utviklinga har vært fjordfiskerne, som langt på vei er blitt ”kasta på land”, samt at kystsamfunn utarmes.


NKF/RK hevder at nasjonale minoriteter har en historisk rett til å høste av havet og dermed også en historisk rett til økonomisk utbytte uten å kjøpe kvoter. NKF/RK mener videre at det regionale nivå må gis sterkere innflytelse i forvaltningen av fiskeressursene for å styrke næringsliv og bosetting i kystområdene.