Krever språkstipend for elever

Norske Kveners Forbund krever nå overfor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at elever som velger kvensk eller finsk i videregående skole får et særskilt stipend. Forbundet viser til at det i mange år har eksistert et tilsvarende stipend for elever som velger samisk. Et stipend også for kvensk og finsk vil bidra til å styrke språkets stilling.

Forbundet har i mange år jobbet for et slik stipend. Det har i mange år vært et tilsvarende stipend for elever som velger samisk i videregående skole. Intensjonen med stipendiet er å øke antall elever som velger opplæring i samisk, altså å øke rekrutteringen til faget. Det å kunne språket er svært viktig for identiteten, spesielt med tanke på at språket er svært truende.

Norske Kveners Forbund er glad på vegne av stipendet de som velger samiske får nytte av, men er imidlertid svært skuffet over at man fra statlig hold ikke viser vilje til å etablere et tilsvarende stipend for de som velger kvensk eller finsk. Kvenene i Norge er som kjent en nasjonal minoritet, og det innebærer statlige forpliktelser, ikke minst når det gjelder språkopplæring. Fra forbundets side har man bedt Likestillingsdepartementet om en vurdering/uttalelse om etablering av slik stipendordning ut fra et likestillingsperspektiv mellom samisk og kvensk ungdom.

Frafall av elever som velger kvensk eller finsk i grunnutdaninngen

I løpet av de siste åra er antall elever som velger kvensk eller finsk gått tilbake. Det er også et relativt stort antall elever som slutter med faget i løpet av grunnutdanninga (grunnskolen eller videregående skole). Det har til nå vært lansert mange årsaker til denne negative utviklinga, blant annet dette med stipendordning som er uteblitt, men til nå har dette i beste fall vært kvalifisert synsing. Norske Kveners Forbund ser derfor nødvendigheten av forskning på årsakene til frafall fra kvensk eller finsk som 2. språk, og årsakene til at elever med kvensk bakgrunn velger bort opplæring i språket i grunn- og videregående skole, noe man har kontaktet Kunnskapsdepartementet om. Kvensk språk er på grensen til døden og det anses som svært alvorlig fra forbundets side.

Les også: Rasering av kvensk og finskstudiet ved Universitetet i Tromsø

For å kunne bedre overlevelsesevnen er det viktig med påfyll av nye brukere av språket, og for å kunne sette inn rette virkemidler for å motivere barn og ungdom til å lære språket selv om deres foreldre ikke er funksjonelle språkbrukere, er et godt forskingsgrunnlag av nevnte art avgjørende.

Norske Kveners Forbund vil sterkt beklage utviklinga som har vært, og vil be om det snarest bevilges midler til å sette i gang forskning om årsakene til frafall av elever som velger kvensk eller finsk som 2. språk, og årsakene til at elever med kvensk bakgrunn ikke velger opplæring i språket sitt i grunnutdanningen.

Av Pål Vegard Eriksen

Læremidler i kvensk