Kvenene støtter opp om fjordbefolkningens rettighetskamp for fiske i fjordene

Norske Kveners Forbund vedtok en resolusjon på landsstyremøtet i vinter, der de støtter den sjøsamiske rettighetskampen for å forbeholde fjordfiske for fjordbefolkningen.

Hele resolusjonen:

Fjordfiskernes rettigheter

I de siste 10- årene har presset mot kyst- og fjordområdene ført til en økonomisk utarming av en rekke lokalsamfunn i Troms og Finnmark.

Gjennom adgangsbegrensninger, strenge reguleringer og strukturtiltak har det å livnære seg av fiske blitt en eksklusiv rett for de få og store enheter. Taperne i denne utviklinga har vært fjordfiskerne, som langt på veg er blitt “kasta på land”.

Gjennom flere hundre år har ressursene i fjordene vært et viktig ressurs grunnlag for utvikling av norsk, sjøsamisk og kvensk næring og kultur. Dersom Norge skal oppfylle de krav som ligger i internasjonale konvensjoner om urfolk og nasjonale minoriteters rettigheter, må det til en omfattende endring av ressursforvaltinga i kyst- og fjordområdene.

Norske Kveners Forbund meiner at Kystutvalgets innstilling er et godt grunnlag for å styrke rettighetene til lokalmiljøene da rettighetene tilfaller geografiske nedslagsfeltet. De rettigheter som i framtida skal være grunnlaget bør bygge på alle etniske gruppers historiske tilhørighet i kyst- og fjordområdene. En viktig forutsetning for en slik rettighetstenking er at reguleringer og strukturtiltak i større grad knyttes til de behov som lokalmiljøene har. Uten et slikt grunnlag vil utarminga av kyst- og fjordområdene fortsette og minoritetskulturene forsvinne. NKF ser lokal forvaltning som en viktig forutsetning for at framtidig ressursforvaltning kan skje på en bærekraftig måte. NKF ser at en slik lokal forvaltning gagner både den kvenske, den sjøsamiske og den norske befolkningen langs kysten i Nord-Troms og Finnmark.

Norske Kveners Forbund ber regjeringa ta et initiativ for en samlet plan for utviklinga av fjordområdene der den kvenske og sjøsamiske befolkningen rettigheter tas hensyn til. Planen må bl.a. legge til grunn en fornuftig utnytting av de lokale ressursene knyttet til det tradisjonelle fjordfisket, krabbefisket, opprettsnæringens plass, det tradisjonelle notfisket etter laks og laksefisket i elvene som en lokal ressurs. Ellers frykter forbundet en ytterligere utarming av kysten.

Norske Kveners Forbund krever videre at vi sammen med de sjøsamiske interesseorganisasjonene involveres i alle forhandlinger/møter der kystnæringene diskuteres. Kvenene har historiske rettigheter knyttet opp mot fiske og fangst langs kysten, og Norge bryter sine forpliktelser i henhold til Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter når det gjelder kvenske rettigheter, ved å utelukke oss fra deltagelse i prosesser som berører våre interesser.

 Leder i Norske Kveners Forbund – Rune Sundelin sier i en kommentar at:

”Hvis vi skal sikre et bærekraftig fiskeri, må vi gå sammen i fjordene for å sikre fjordbefolkningens interesser. Kystutvalgets innstilling representerer et felleskrav for fjordbefolkningen uavhengig etnisitet, men på et geografisk grunnlag. Vi må derfor sammen med sjøsamiske organisasjoner støtte opp om dette arbeidet, da det også vil ha innvirkning på de kvenske bygdene i Nord-Troms og Finnmark.”