Kvenene og sjøsamene krever stopp i vern i Nord-Troms

Landsstyremøtetmøtet i Norske Kveners Forbund vedtok å støtte opp om Kvænangen Qven- og sjøsamiske forenings kamp om å få stoppet verneplanene i Kvænangsbotn og Navitdalen.

I uttalelsen heter det:

”Norske Kveners Forbund uttrykker misnøye mot at fredningen av Navitdalen og Kvenangsbotnen gjennomføres til tross for protester fra den kvenske og sjøsamiske befolkningen i Kvenangen. Bl.a. har Kvenangen Qven- og sjøsamisk forening i klare ordelag og med alle midler synliggjort at dette er i strid med prinsippet om lokalsamfunnenes rettigheter til å forvalte sine egne utmarksområder.

NKF mener at lokalsamfunnene bør i større grad ha rettigheter til ressursutnytting av områder som tradisjonelt har vært i bruk av lokalbefolkningen og at de må bli hørt i vernesaker som gjelder deres egne områder. Dette er viktig for å sikre bosetningen og næringsgrunnlaget i de kvenske og sjøsamiske områdene.”

Rune Sundelin – leder i Norske Kveners Forbund sier at kampen mot vern av bruksarealene til den sjøsamiske og kvenske befolkningen vil stå på dagsorden for Norske Kveners Forbund i årene fremover. ”Vi vil sammen med sjøsamiske interessegrupper legge ned mye arbeid i årene fremover for å unngå at kystbefolkningen kveles av vern. Vi opplever økonomisk stagnasjon og fraflytting i disse områdene, og vi må kunne bruke av utmarka rundt bygdene til næringsinteresser, for på den måten å stabilisere befolkningsgrunnlaget.”