Kvensk prosjektplan for Nordområdene

Illustrasjon fra Prosjektplanen

Som et innspill til Regjeringens nye strategidokument for nordområdeutvikling  – Nye byggesteiner i nord har NKF utviklet en egen prosjektplan for kultur- og språksamarbeid i det østersjøfinske språkområdet.

I samendragsskissa heter det blanta annet at: «Nordområdene har en lang tradisjon som et flerkulturelt område. For Norges del gjelder det i første rekke i forholdet mellom nordmenn, samer, kvener og etter hvert også nyere finsk og senere også russisk innvandring.»

Planen beskriver tiltak for kultur og språksamarbeid med det østersjøfinske språkområdet. Prosjektet er blitt til gjennom en forprosjektfase der Kvenforbundet har hatt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i Tornedalen i Sverige, Karelen i Russland og nordfinske områder. Med grunnlag i den interesse som er avdekket gjennom forprosjektfasen, er det utarbeidet plan for et 5-årig hovedprosjekt. Prosjektet ledes av Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK).  NKF/RK har etablert kontakt med viktige samarbeidspartnere i Sverige, Finland og Karelen som alle viser stor interesse for å få etablert et varig gjensidig samarbeid. I tillegg er alle de kvenske områdene på norsk side representert som bidragsytere og deltakere i viktige samarbeidstiltak.

Planen forutsetter et nært samarbeid mellom NKF/RK og norske myndigheter, som del av Regjeringen nordområdesatsning. Programmets tiltak har direkte relevans til store deler av Regjeringens nye strategidokument for nordområdeutvikling  – Nye byggesteiner i nord.

Prosjektets hovedmål er å bidra til at kvensk og finsk språk og kultur i Nord-Norge blir et aktivum og en ressurs for enkeltpersoner, bedrifter og samfunn. Så langt har dette hatt liten oppmerksomhet i norsk nordområdeutvikling, til tross for at Norge gjennom den kvenske og finske befolkningen i nord har lange og sterke røtter til det østersjøfinske språkområdet. Deler av denne regionen er også et stort og viktig markedsområde som det er viktig at Norge opprettholder kunnskaper om og kontakt med.

Prosjektet fokuserer på tiltak for styrking av minoritetsspråk, kulturutveksling og kompetanseutvikling for ungdom, frivillig kultursamarbeid, og demokrati- og levekårsutvikling mellom berørte minoritetsgrupper.  Gjennom forprosjektet er det dessuten etablert to andre prosjekt der målet er å skape praktisk næringsmessig samarbeid.

Stretegidokumentet kan lastes ned her Nordområdeutviklingen.