Språkrådet engasjerer seg for Kvensk!

Språkrådet arrangerte en rundebordskonferanse i Alta i forbindlese med styremøte. Fra nkf deltok leder Rune Sundelin. Etter konferanse fattets Styret i Språkrådet vedtok på møtet 11. juni 2009:

I lys av informasjon fremkommet under Språkrådets rundebordskonferanse i Alta 10.6. vil Språkrådet kontakte Samferdselsdepartementet og be om en redegjørelse av Statens vegvesens praksis for skilting i flerspråklige områder og hvordan gjeldende lovverk blir fulgt.

Om oppfølging av stortingsmeldinga Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk:

Styret viser til dei tiltaka som gjeld samisk språk og kvensk språk, og som Stortinget slutta seg til i plenumsbehandlinga den 28. april 2009. Vedtaka gjev òg Språkrådet ei ny rolle å spela i samfunnet, bl.a. i høve til samisk og kvensk. Språkrådet vil følgja opp dette ved å vera samarbeidspartnar og støttespelar når det gjeld samisk og kvensk språkpolitikk. Nærliggjande saksområde kan vera handlingsplanen for samisk og standardiseringa av kvensk språk.

Les referat fra rundebordskonferansen her:
http://www.sprakradet.no/Toppmeny/Aktuelt/Referat-fra-rundebordskonferanse-i-Alta/

Les brev til Statens vegvesen her:
http://www.sprakradet.no/upload/Brev%20til%20Statens%20vegvesen.pdf