Informasjonsbrev

2016:

Den 8. februar kom den første invitasjonen fra DIS-Nord og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto om en slektsforskertur til Tornedalen. Turen er forbeholdt medlemmer av de respektive organisasjonene og går av stabelen i perioden 11.-14. august.


 

Årets første forbundsstyremøte i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto ble avholdt i Tromsø den 17. januar. Blant sakene som ble tatt opp var at NKF/RK går sammen med Halti kvenkultursenter som oppdragsgiver på et billedspill utviklet av ihana! as. Billedspillet tar for seg kvendrakten og identitetsspørsmål knyttet til kvensk kultur. Forbundsstyret bevilger kroner 15 000,- og NKF/RK går dermed inn med 50% i prosjektet som oppdragsgiver sammen med Halti Kvenkultursenter.

Forbundsstyret vedtar på samme møte at NKF/RK og DIS-Nord inngår samarbeidsavtale som blant annet inkluderer tiltak som slektforskerkurs, felles studieturer og div. andre fellestiltak.


 

2015:

Kontaktforumet er en møteplass som Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer de nasjonale minoritetene til en gang pr år. I år var det i dagene 15. og 16. oktober. Organisasjonene til de nasjonale minoriteter var i år med og planla programmet for møtet. For Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto deltok i Grete Alise Monsen, Evy Basso og Trygg Jakola. Den første saka som ble tatt opp var ”NRK og ansvaret overfor nasjonale minoriteter” der programredaktør Steinar Nielsen fra NRK innledet. Vi kom både med synspunkter på tilbudet om og for kvener, og vi kom også med innspill på hva som kan bli bedre. På møtet varslet vi at vi kom til å følge opp saka, og det har allerede vært et møte der leder og generalsekretæren møtte for oss.

Avdelingen med NRK ble etterfulgt av en diskusjon mellom organisasjonene om hvilke erfaringer vi har med media. Det er tradisjon at ulike departementer og direktorater kommer og forteller om hva som er aktuelt fra dem.

Cecilie Prebensen fra NLU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner innledet til diskusjon om temaet ”Hvordan skape demokratiske organisasjoner?” Mye av dette handlet om hvordan sørge for at ungdommene engasjerer seg i arbeidet. Vi har jo svært aktive ungdommer i vår organisasjon; de bør vurdere om de skal melde seg inn i LNU.

Det er kommet et nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteter. Dette ble gjennomgått og kommentert. Man skal gjøre erfaringer med dette nå for eventuelt justere disse om ett år.

Kontaktforumet er viktig og nyttig både når det gjelder å få informasjon, gi innspill og ha nødvendige diskusjoner.


 

Leder av NKF-RK og Sofie Figenschou fra Kveeninuoret var på rundebordskonferanse om Nasjonale Minoriteter i Sverige og Norge på Voksenåsen 13-14. september. Det var en rekke interessante foredrag, bl.a. Knut Vollebæks presentasjon av Tater/Romaniutvalgets sluttrapport, med de overordnede stikkordene ”forsoning og rettferdighet”. Mange av konklusjonene til utvalget er også relevant for kvenene, og det er noe vi tar med oss videre i vårt arbeid for et utredning av fornorskingens overgrep mot kvenene og kvenenes historiske rettigheter. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) var også representert, og vi fikk en innføring i LDO:s arbeid med diskriminering og hvordan man behandler klagesaker om diskriminering. LDO jobber med enkeltsaker, og kan ikke ta saker på vegne va hele grupper. Men noe vi kan bite oss merke i er at LDO kan være behjelpelig i slike saker med en veiledningssamtale, og oppfordret til å ta kontakt.

Daniel Särkijärvi, styremedlem i Met Nuoret, demonstrerte sammen med en medvirkende papegøyedukke hvordan språkundervisning for barn kan gjøres med lek. Han fortalte hvordan barna finner det lettere å ta kontakt med papegøyen, som kun snakker meänkieli.

IMG_7949.CR2

Daniel Särkijärvi og «Papegojan». Foto: Pål Eriksen


 

Egil Borch og hans Norske Kvener – Børselv sto i bresjen da Kipparifestivalen gikk av stabelen i Børselv 25.-26. juli. Les mer her.


 

Den 13. juni var Trygg Jakola på Paaskiviikko i Nordreisa og holdt et foredraget «Norske Kveners Forbund og kvenenes situasjon i dag» for fullsatt lokale på Halti (se fullstendig program) – et av mange foredrag i rekken denne junidagen på Storslett. De kvenske kulturdagene i Nord-Troms hadde spredte arrangement på tvers av seks kommuner og både Kvænangen Qvæn og sjøsamisk forening, Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura og Skibotn kvenforum var aktive arrangører i sine respektive kommuner. Les mer her.

Trygg-Jakola-Whitebox

Trygg Jakola i aksjon. Foto: Pål Eriksen


 2014:

Den 9.-10. oktober ble det avholdt «seminar om revitalisering av kvensk språk» i regi av Universitetet i Tromsø. Målet var i all hovedsak å stake ut veien videre for det kvenske språket. Kvenske organisasjoner, ildsjeler, fagarbeidere, lokallag, språkforskere og språkaktivister var invitert til å delta og omkring 50 personer tok del i seminaret. Fra Norske Kveners Forbund møtte leder Hilja Huru, nestleder Trygg Jakola, styremedlem og leder i Alta Kvenforening Grete Alise Nilimaa Monsen, leder i Kåfjord Kvenforening Line Evensen og styremedlem i Qvän Østland Ivar Dervo.

IMG_7303.CR2

Revitaliseringsseminaret ble avsluttet med paneldebatt der NKF/RK, Språkrådet, UiT, Kvänlandsforbundet, Troms fylkeskommune, Kvensk institutt mfl. deltok. Foto: Pål Eriksen


 

Den 16. oktober arrangerte Kvænangen Qven og sjøsamisk forening den første av i alt fire språkkafeer for sine medlemmer dette kalenderåret. Halti Kvenkultursenter har i den forbindelse flyttet sin eksisterende språkkafé i Nordreisa til Kvænangsbotn, der lokallaget i lengre tid har bedt om kvensk språkkurs. Den 30. oktober blir den andre språkkafeen avholdt, da gjestet av Kvensk institutt, som et ledd i et samarbeid med NKF/RK, der de skal samle inn lokale kvenske ord og uttrykk.


 

Den 25.-26. oktober avholdes helgekurset «Kvensk leselyst. Enkel grammatikk og lesestunder for barn» i Lakselv i regi av Norske Kveners Forbund/RK. Dette er en kurshelg for mentorer/”språkbesteforeldre”/ besteforeldre/ foreldre/interesserte som vil bidra til at barn, barnebarn og andre lærer seg kvensk.


 

Den 20.-21. september skal det etter sigende ha blitt arrangert kurshelg for barn mellom 6 og 14 år, «Vi lager fugleskremsel – Linnunpöläket», i regi av Lakselv Kvenforening – Lemmijokilaiset. Produktene skal stilles ut i etterkant.


 

Den 24. september ble et samarbeid mellom Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto og Kvensk institutt offentliggjort, som går ut på å samle inn lokale kvenske ord og uttrykk. NKF/RK anmoder sine lokallag om å danne- eller åpne allerede eksisterende språkkafeer til disposisjon for innsamlerne fra instituttet, som vil drive oppsøkende virksomhet.


 

Den 17. mai nådde «Anna Rodge», verdens eldste, seilende skonnert, Tromsø havn som et av 23 anløpshavner på sin ferd fra Hammerfest til Oslo (Eidsvoll). I den forbindelse møtte Nora Marie Ollila og Pål Vegard Eriksen opp som representanter fra Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk opp og fikk blant annet møte Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort. Kvenungdommene, her ikledd kvendrakten forøvrig (bildet), har bidratt i et filmprosjekt i forbindelse med seilasen, der man har laget flere filmsnutter om kvener til en filmutstilling som er ombord på «Anna Rodge». Mer info finnes her.

Foto: Kristin Mellem


 

Den 21. mai var leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola NKF/RKs representanter på Sametinget da man sammen med Halti Kvenkultursenters daglige leder Eskild Johansen utgjorde den kvenske delegasjonen som gjestet NSR, AP og Nordkalottfolket for å bli bedre kjent og orientere om saker fra NKF/RKs ståsted. Nordkalottfolket har fremmet forslag om støtte fra Sametinget hva gjelder heving av kvensk språk til nivå tre iht. språkpakten, og saka vil i en eller annen form komme opp på neste plenum. Les mer om saken her.


 

Den 31. mai møtte representanter fra NKF/RK representanter fra STR-T og Kvänlandsforbundet i Karesuando, et positivt møte under mottoet «Yhessä met pystymä – tilsammens kan vi». Man ble blant annet enige om å danne et felles nettverk på tvers av organisasjonene, med faste møter to ganger årlig.


 

Den 2.-6. juli arrangerer Kvensk Ungdomsnettverk og Halti Kvenkultursenter i samarbeid med den nyetablerte ungdomsorganisasjonen Met Nuoret i Tornedalen en språkleir for ungdom i Pajala. Det oppfordres til at lokallagene oppfordrer sine ungdomsmedlemmer eller ungdommer generelt i nærområdet som kanskje kan ha interesse av dette. Nærmere informasjon kan innhentes på www.kvener.no eller www.kvenkultursenter.no.


 

Leder i NKF/RK oppfordrer: 

Vi er i gang med arbeidet med vår skyggerapport på den Europeiske Språkcharteret for minoritetsspråk, og trenger hjelp fra alle for at det skal bli en så bra rapport som mulig. Det vi trenger er å få vite om hendelser som på en eller annen måte har hindret oss kvener i å få bruke eller lære kvensk.

Det finnes mange eksempler. En gjenganger er at foreldre føler at de «advares» mot å velge kvensk på skolen for sine barn da de vil gå glipp av andre fag el.l. Dette er vi spesielt interessert i å få høre om. Andre ting kan være at man ikke har fått brukt kvensk i møte med feks kommunen, eller at det har manglet tolk i helsevesenet, spesielt for de eldste osv.

Om dere har hørt om noe slikt vil vi vite om det! Ingen henvendelser er for små. Det kan være anonymt, vi trenger ikke vite hvem eller hvor. Men ca når er fint å vite, det er spesielt de 3 siste årene som er interessante. Send det til meg hilja@kvener.no


Den 5.-6. april hadde Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto sitt landsmøte i Fylkestingsalen i Tromsø. Her valgte man blant annet ny leder og et nytt forbundsstyre.


 

Den 7. april var nyvalgt leder Hilja Huru sammen med generalsekretær Ivar Johnsen i Oslo hvor man deltok på et møte med Likestillingsombudet. Våre representanter ga blant annet uttrykk for at flere kvener følte seg krenket av å bli omtalt som «finske».

Forbundsstyret. Foto: Pål Eriksen

På Oslo-turen deltok de også på et møte på Voksenåsen Konferansesenter sammen med blant annet representanter fra Kvensk institutt, samt representanter fra nasjonalminoritetene taterne og skogfinnene. Her ble det blant annet diskutert flere samlinger i fremtiden og at det kunne være en styrke og komme med felles uttalelser.

Man tok på samme tur del i et møte med Norsk Senter for Menneskerettigheter, der tema var opprettelsen av en ny nasjonal institusjon for mennesekrettigheter, da FN har vurdert at nåværende organisasjon ikke er uavhengig nok som overvåker av menneskerettighetene i Norge.


 

Den 29. april hadde det nye styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto sitt første forbundsstyremøte på forbundskontoret i Hansjordnesbukta i Tromsø. Alle styremedlemmene var tilstede, itillegg til 1. vara Osvald Josefsen fra Qvän Østlandet, som vil innkalles til alle styremøtene da man ønsker at 1. vara skal ta del i disse.