Politikk

Politikk

Internasjonale konv. m.m.

Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter

Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter:

Film om språkchartret

Norsk oversettelse
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/19971998/Stprp-nr-80-1997-98-/10.html?id=202023&epslanguage=NO

Engelsk orginalversjon
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/19971998/Stprp-nr-80-1997-98-/9.html?id=202022&epslanguage=NO

Om Norges ratifisering (St. prp. nr. 80)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/19971998/Stprp-nr-80-1997-98-.html?id=202013