Rettigheter

Norge er forpliktet seg til å beskytte det kvenske folket og kvensk språk og kultur bl.a. gjennom:

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk

FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter

FN-konvensjonen fra 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

FNs menneskerettskomités tolkinger av konvensjonene og tilleggsprotokoller

NASJONAL MINORITET I NORGE

Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet sammen med jødene, skogfinnene, rom, romani/taterne i 1998 da Norge ratifiserte Rammekonvensjonen for Vern av Nasjonale Minoriteter. 

Europarådet påpeker stadig at staten må gjøre mer for å beskytte kvensk språk og kultur. Nedbrenninga i 1944 i nord ødela en stor andel av kvenenes kulturminner. Fornorskningspolitikken er dokumentert som aktiv politikk mot kvenene helt frem til 1970-tallet, og var en katastrofe for kvensk språk. Manglende støtte og tiltak fra myndighetene har ført til dramatisk nedgang av antall brukere av språket i våre dager.