Infomateriell

Informasjonsbrosjyre NKF/RK

Informasjonsbrosjyren, kan også printes ut til en tosidig brosjyre:
[Brosjyre – 2008 – PDF]

Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveenilitto
Hansjordnesgt 9
9009 TROMSØ

post@kvener.no
http://kvener.no/

Kvenene

Kvenene omtales av Ottar allerede på 800-tallet. Fast kvensk bosetting er kjent fra seinmiddelalderen i følge skattemanntall fra 1500-tallet. Det betyr at kvensk bosetning er dokumentert lenge før riksgrensene i nord ble fastlagt (1751 Norge – Sverige og 1826 Norge – Russland). På 1700 og 1800-tallet skjedde det en sterk vekst i den kvenske befolkningen i Norge, først i de vestlige områder av Nord-Norge, senere i de østlige områder. Rundt år 1875 ble det anslått at en fjerdedel av befolkningen i Finnmark var kvener. Når det gjelder dagens befolkning er kunnskapene mangelfulle. I en helseundersøkelse utført av UniversitetetI Tromsø 1987-1988 fremgår det at 25 prosent av befolkningen i Finnmark oppgir at de har kvensk/finsk opphav, og tallene for Nord-Troms ligger i samme størrelsesorden. I tillegg kommer mange som er bosatt utenfor de tradisjonelle kjerneområdene. På denne bakgrunn anslår vi antallet til å ligge i overkant av 50 000. En språkundersøkelse publisert i 2001 viser at godt over 10 000 personer i Finnmark behersker kvensk og eller finsk. Dette gir en antyding om antallet språkbrukere.

Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet i 1999 da Norge ratifiserte Rammekonvensjonen.

Kvensk ble anerkjent som et eget språk i 26. april i 2005 .

Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter forplikter Norges forhold til kvenene som nasjonal minoritet. I tillegg er Norges forpliktelser overfor kvenene knyttet til FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter og FN-konvensjonen fra 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Norges forpliktelser framkommer også av FNs menneskerettskomite`s tolkinger av konvensjonene og tilleggsprotokoller som Norge har ratifisert.

Norske Kveners Forbund /
Ruijan Kveenilitto

NKF/RK er den eneste landsdekkende organisasjonen som ivaretar kvenske interesser. Forbundet har i underkant av 1000 medlemmer. Ti lokallag er tilsluttet forbundet, og disse er spredt over store deler av landet, men de fleste er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark. Vi deltar sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Finland i den Finsk-Urgriske Verdenskongressen, og har kontakt med urfolks og minoritetsgrupper innen det finsk-urgriske språkområdet.

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveenilitto skal være en sterk organisasjon som ivaretar det Kvenske folkets interesser ovenfor norske myndigheter, på både lokalt, regionalt og sentralt hold. NKF/RK skal arbeide for å styrke den kvenske identiteten, ved å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Forbundet skal arbeide for å synliggjøre det kvenske folket både nasjonalt og internasjonalt. NKF/RK skal arbeide for å få en bred offentlig utredning av kvenske rettigheter.

Noen politiske hovedmål for inneværende periode;

  • Kvensk Kulturfond
  • Styrke stillingen for kvensk og finsk språk i Norge
  • Styrke kvensk medietilbud
  • Utredning av kvenske rettigheter

Medlemskap

Medlemskap i forbundet skjer først og fremst gjennom lokallagene. vi har i dag 10 lokallag spredt rund i landet, med en hovedvekt på finnmark og nord-troms.
Kontingenten er 100,- for voksne og 50,- for barn og pensjonister